Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Kvantitativní analýza struktury textilní výztuže jako předpoklad modelování mechanických vlastností kompozitních materiálů

 

Číslo grantu:

106/99/0096

Grantová agentura:

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Řešen v letech:

1999 - 2001

Hlavní řešitelé:

Bohumila Košková, Textilní fakulta Technické univerzity v Liberci, Liberec

Spoluřešitelé:

Petr Glogar, ÚSMH AVČR, oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů, Praha
Miroslav Černý, Kloknerův ústav ČVUT, Praha

Popis grantu:

Byly připraveny vzorky kompozitů uhlík-uhlík s rozdílnou strukturou tkané výztuže (plátno, kepr, atlas) a různým objemovým podílem výztuže, docíleným rozdílnou intenzitou slisování při jejich přípravě. Bylo vyvinuto zařízení pro snímání obrazů řezu vzorkem a jejich zpracování prostředky obrazové analýzy, umožňujícími poloautomaticky získávat rozsáhlá strukturní data. Kvaziperiodický průběh zvlněných pramenců kompozitní výztuže byl aproximován pomocí diskretní Fourierovy transformace. Ze získaných spekter lze odvodit skutečnou periodu vazné vlny a deformaci pramence v kompozitu. Byly získány nové poznatky o skutečném geometrickém uspořádání výztuže, využitelné v soudobých modelech pro zpřesnění numerické a analytické predikce fyzikálních, zejména pružnostních vlastností kompozitů. Studium vlivu stupně slisování na geometrické charakteristiky výztuže přispělo k zpřesnění představ o úloze tkané výztuže v kompozitech. Vypočtené hodnoty elastických modulů byly ověřovány metodou rezonančních frekvencí, jejíž teorie byla rozpracována pro rovinné a válcové vzorky ortotropních materiálů.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací