Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Přírodní uhlíkaté "sorbenty", fulvokyseliny a polycyklické aromatické uhlovodíky, vzájemné vztahy, adsorpce a molekulární modelování

 

Číslo grantu:

IAA3111306 - Program Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast výzkumu rozvíjeného v současné době zejména v AV ČR (1991-2013)

Grantová agentura:

Grantová agentura Akademie věd České republiky (GAAVČR)

Řešen v letech:

2003 - 2006

Hlavní řešitelé:

RNDr. Jan Jehlička, Dr. , Přírodovědecká fakulta UK

Spoluřešitelé:

Ing. Zuzana Weishauptová, DrSc., ÚSMH AVČR, oddělení geochemie, Praha

Popis grantu:

V rámci navrhovaného projektu bude laboratorně studovánochování vybraných polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) v systému voda – huminová látka – pevný org., resp. Uhlíkatý "sorbent". Mezi vybrané sorbenty patří tři geopolymery, dvě látky vyššího stupně karbonizace a grafit. Studovanými PAH budou zejména pyren a antracen. Na základě sorpčních experimentů bude popsán mechanismus interakce „sorbent“ –PAH a úloha huminových látek v systému blízkém znečištěným přírodním vodám. Série získaných distribučních koeficientů a informace o površích jednotlivých studovaných organických či uhlíkatých „sorbentů“ budou použity pro doplnění, aplikaci a srovnání vhodnosti modelů MM+ a PM3.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací