Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Složení a vazba minerálních látek v hnědém uhlí a jejich chování při fluidním spalování

 

Číslo grantu:

IAA2046904

Grantová agentura:

Grantová agentura Akademie věd České republiky (GAAVČR)

Řešen v letech:

1999 - 2001

Hlavní řešitelé:

Ing. Ivana Sýkorová, CSc., ÚSMH AVČR, oddělení geochemie, Praha

Spoluřešitelé:

Jiří Smolík, Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.
Jiří Pešek, Přírodovědecká fakulta UK, Praha
Vladimír Machovič, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha

Popis grantu:

Spalování hnědého uhlí v tepelných elektrárnách a v domácnostech je jedním z největších zdrojů emisí tuhých látek do ovzduší. Množství a složení těchto emisí je v zásadě dáno složením paliva, technologií spalování a typem a účinností odlučovacího zařízení.Při studiu snižování emisí jsme se zaměřili na složení a chování anorganického podílu hnědých uhlí a vlivu aditiv při fluidním spalování. Řešení projektu je rozděleno do dvou částí. V prvé části je studováno složení hnědých uhlí včetně mineralogického složení a vazby anorganických prvků. Ve druhé části se sleduje reaktivita hnědého uhlí a složení popílků s ohledem na přídavky aditiv a jejich vlivu na distribuci vybraných prvků (S, As, Cd, Hg, Ni, Pb, Se, V, Zn) v emitovaných částicích. Stabilita popílků ve vodním prostředí je sledována na základě vyluhovatelnosti popela z ohniště a hrubých frakcí úletových popílků v odpovídajícím prostředí.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací