Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Oddělení struktury a vlastností materiálů
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Nabízené služby Mezinárodní spolupráce Laboratoř anorganických materiálů
Základní informace Vědecká činnost Významné výsledky Projekty
 


Propagační brožura | Propagační brožura LAM

1. Modelování tavících procesů skla
Výzkumné práce jsou zaměřeny na návrhy a aplikace pokročilých technologií a příslušných tavicích prostorů skel za podmínek vedoucích ke snížení energetické spotřeby a k podstatnému zvýšení tavicího výkonu nebo k miniaturizovaným kompaktním tavicím prostorům.


2. Konverze kmene na sklo a vitrifikační procesy
Cílem výzkumu je vyvinout pokročilý model konverze vstupní vsázky na sklo a začlenit jej do CFD modelů sklářských tavicích a vitrifikačních prostorů. Studujeme procesy probíhající při tavení vsázky a analyzujeme tepelné a mechanické vlastnosti vsázky za účelem řešení tepelné a hmotnostní bilance.


3. Speciální skla pro infračervené záření
Výzkum speciálních skel z oxidů těžkých kovů a skel chalkogenidových, která jsou propustná pro záření o delších vlnových délkách, než jaké jsou schopná propouštět konvenční skla na bázi klasických sklotvorných oxidů SiO2 a B2O3. Popis fyzikálněchemických vlastností nových skelných materiálů s důrazem na jejich optickou propustnost a v případě skel dopovaných ionty vzácných zemin i na jejich fotoluminiscenční vlastnosti.


4. Nové geopolymery
Příprava geopolymerních materiálů; studium podmínek reakce a určení vlastností vzniklých solidifikátů; charakterizace surovin pro přípravu geopolymerních materiálů a využití nových netradičních zdrojů surovin; solidifikace a inhibice nebezpečných odpadů; návrh možné aplikace geopolymerního kompozitu dle stanovených vlastností, rentgenová fluorescenční analýza (XRF).


5. Zpracování odpadních materiálů
Znovuvyužití různých typů organických odpadních materiálů jejich tepelnou přeměnou pro přípravu dále využitelných látek. Studium tepelně degradačních reakcí a jejich katalyzátorů. Úprava a využití hnědých uhlí pro neenergické účely. Termogravimetrická analýza s hmotnostní detekcí, plynová chromatografie plynných látek.