Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Oddělení struktury a vlastností materiálů
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Základní informace Vědecká činnost Významné výsledky Projekty
Nabízené služby Mezinárodní spolupráce Laboratoř anorganických materiálů

Přípravy a analýzy vzorků

Zařízení na přípravu vzorků
Třecí mlýnky, vibrační třídič, čelisťové drtiče, vibrační mlýn, desintegrátor   Ivana Perná
(Oddělení struktury a vlastností materiálů)
Pec na výpal materiálů  
Sítová analýza tuhých vzorků  


Stanovení
Chemická analýza hlavních a stopových prvků pevných, práškových a kapalných vzorků Rentgen fluorescenční analyzátor Spectro, Kleve (XRF) Ivana Perná
(Oddělení struktury a vlastností materiálů)
Stanovení ztráty žíháním  
Lis na stanovení pevnosti materiálů v tlaku a v tahu za ohybu  
Měření velikosti částic a jejich distribuce s rozsahem 0,7 – 400,0 μm Laserový granulometr CILAS 920

Termické analýzy

Charakterizace rozkladných reakcí
Rozklady pevných i kapalných vzorků v inertní i oxidační atmosféře (TGA, DSC) TG : SETARAM Sestys Evolution, Perkin-Elmer, TERI-MOM Jana Náhunková
(Oddělení struktury a vlastností materiálů)

Analýza paliv

Stanovení
Stanovení obsahu vody (ČSN 44 1377)   Olga Bičáková
(Oddělení struktury a vlastností materiálů
Stanovení popela (ČSN ISO 1171)  
Stanovení prchavé hořlaviny (ČSN ISO 562)  
Stanovení indexu puchnutí (ČSN 44 1373)  
Stanovení zdánlivé hustoty uhlí (ČSN 441321:1985/Z1)  
Stanovení skutečné hustoty, pórovitosti (ČSN 44 1322)  
Plynná paliva. Fyzikální konstanty (ČSN 385509)  
Hmotové bilance tepelných rozkladů uhlí a biomasy  

Chromatografické rozbory

Stanovení
Analýzy plynů : Ar, CO, COx, H2, N2, O2, C1-C6, H2S GC Agilent 6890N s FID a TCD detekcí Olga Bičáková
(Oddělení struktury a vlastností materiálů)