Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Laboratoř geodynamiky
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

 

Zaměstnanci oddělení

RNDr. Zdeňka Schenková, CSc.
 

Zaměření laboratoře

Laboratoř geodynamiky je od roku 2012 součástí oddělení Inženýrské geologie. Provádí a vyhodnocuje měření recentních tektonických pohybů pomocí přístrojů GPS/GNSS. Měření jsou prováděna na 20-ti permanentních stanicích sítě GEONAS. Permanentní data bývají každoročně doplněna o epochová měření při kampaních na regionálních geodynamických sítích. Laboratoř zabezpečuje on-line přenos dat do operačního centra ústavu IRS a evropských regionálních datových center sítě EPN/EUREF. Dále je prováděno geologické a geodynamické vyhodnocení současných vertikálních pohybů zemského povrchu určených z družicových snímků technikou radarové interferometrie (InSAR). V současné době rozvíjíme možnosti využití těchto technologií pro výzkum svahových deformací.

Ukončené projekty

 
 • Geodynamické sledování severozápadních Čech a Vogtlandu (Český masív) na základě pozorování GPS (2005 - 2009)
 •  
 • Sledování recentní geodynamické interakce mezi Alpami a Českým masívem na základě pozorování GPS (2005 - 2009)
 •  
 • Studium recentních geodynamických procesů pomocí geoinformačních technologií (2005 - 2009)
 •  
 • Vymezení zón geodynamické pohyblivosti zemského povrchu a určení jejich nestability pro aplikace v územním plánování a v projektování staveb (2005 - 2009)
 •  
 • Sledování recentních pohybů zemské kůry východní části Českého masívu pomocí GPS (2005-2008, AV0/IA) (2005 - 2008)
 •  
 • Vliv geodynamiky středoevropského regionu na Český masív (2005 - 2008)
 •  
 • Zemětřesné ohrožení České republiky korigované o vliv místní geologie (2005 - 2007)
 •  
 • Geodynamika Sudet a přilehlých oblastí na českém a polském území (2004 - 2009)
 •  
 • Celoevropský informační servis o ohrožení vyvolaném pohyby zemského povrchu pro potřeby závažných rozhodnutí zaměřených k ochraně obyvatelstva – 2. etapa (2004 - 2008)
 •  
 • Informační síť pro rychlý dostup k datům o silných pohybech a makroseismických intenzitách důležitých zemětřesení Řecka(S.M.INT) (2003 - 2005)
 •  
 • Základní pohybové trendy severní části Moravsko-slezské zóny Českého masivu – komplexní geodynamická analýza (2001 - 2003)
 •  
 • Experimentální výzkum dynamiky Země a jejího povrchu (2000 - 2004)
 •  
 • Geofyzikální pozorování a předpověď geofyzikálních polí pro potřeby praxe (2000 - 2004)
 •  
 • Metody popisu seizmického buzení pro účely hodnocení rizika poškození mechanických systémů (2000 - 2002)
 •  
 • Použití a spolehlivost různých modelů seismického ohrožení – využití a aktualizace databáze silných pohybů půdy (1999 - 2001)
 •  
 • Evropská síť o seismickém riziku, zranitelnosti a zemětřesném scenáriu (ENSeRVES) (1998 - 2001)
 •  
 • Ocenění seismického potenciálu ve velkých evropských zemětřesných oblastech (1998 - 2000)
 •  
 • Evropská síť o seismickém riziku, zranitelnosti a zemětřesném scenáriu (ENSeRVES) (1997 - 2001)
 •  
 • Ocenění seismického potenciálu v evropských oblastech velkých zemětřesení (ASPELEA) (1997 - 2000)
 •  
 • Pohyblivost tektonických zón severní části moravsko-slezské oblasti a jejich zemětřesná aktivita (1997 - 1999)
 •  
 • Technologie informační inteligence pro ocenění zemětřesného ohrožení a seismického rizika (1996 - 2000)
 •  
 • Charakteristiky náhodných vlnových excitací na mechanické systémy (1996 - 1998)
 •  
 • Seismo-geologická regionalizace 3. úrovně (1995 - 2007)
 •  
 • Program ocenění globálního seismického ohrožení (GSHAP) (1992 - 1999)