Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Oddělení geochemie
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Nabízené služby Mezinárodní spolupráce Centrum texturní analýzy Laboratoř
sorpční a porozimetrické analýzy
Základní informace Vědecká činnost Významné výsledky Projekty
 


1. Studium organicky bohatých materiálů
Prováděna je systematická charakterizace fosilních vzorků, identifikace biologických zdrojů, rekonstrukce akumulačních podmínek, prohelňování, maturace a zvětrávání v sedimentárním prostředí. Geochemické přístupy jsou rovněž aplikovány při studiu negeologických problémů, například při dlouhodobém výzkumu vztahu mezi pryskyřicemi současných a fosilních jehličnanů.


2. Vlastnosti odpadních materiálů jako sorbentů
Nové porézní materiály, připravované pyrolýzou odpadních materiálů za specifických podmínek, jsou testovány, tak aby byly použitelné jako nové "levné" adsorpční materiály pro odstraňování znečišťujících látek v životním prostředí.


3. Vlastnosti přírodních a syntetizovaných materiálů
Použité uhlíkové filtry jsou opakovaně aktivovány a vyhodnocována je účinnost procesu reaktivace. Testovány jsou také nově připravené vysoce porézní uhlíkové sorbenty s vysokou tepelnou a chemickou stabilitou, regenerační schopností a rychlou kinetikou adsorpce.


4. Organické a anorganické polutanty v životním prostředí
Kontaminanty spojené hlavně s těžbou uhlí jsou studovány ve všech druzích geologických materiálů: jejich koncentrace, stálost v prostředí, sorpční schopnost, a mobilita.


5. Granitické horniny, tektity, pěnovce a uranové rudy
Vybrané akcesorické minerály jsou studovány v granitických horninách magmatických suit, jako možném úložišti pro vysoce radioaktivní odpad. Podrobně je studována mineralizace uranu, vyskytující se hlavně v Českém masivu, a interakce uranových minerálů s organickou hmotou.