Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Oddělení geochemie
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Nabízené služby Mezinárodní spolupráce Centrum texturní analýzy Laboratoř
sorpční a porozimetrické analýzy
Základní informace Vědecká činnost Významné výsledky Projekty
 

Řešené projekty

 
 • Fosilní podmořské louky – opomíjený fanerozoický ekosystém: jeho příspěvek k biodiverzitě šelfu a identifikace ve fosilním záznamu (2023 - 2026)
 • Ukončené projekty

   
 • Vliv postgenetických přemen žul na jejich odolnost vůči zvětrávacím procesům v historických stavbách (2021 - 2023)
 •  
 • Radiolytická alterace organické hmoty v uranonosném prostředí (2019 - 2021)
 •  
 • Odolnost vůči křehkému porušení: význam petrografických/mechanických dat pro vlastnosti a životnost drceného kamene (2018 - 2020)
 •  
 • Racionalizace nakládání s použitými sorpčními materiály na bázi aktivního uhlí (2017 - 2020)
 •  
 • Mobilization of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and Toxic Heavy Metals among Soil Fractions in El-Tabbin and Shoubra El-Kheima Areas (2016 - 2018)
 •  
 • Analýza prachových částic a vytvoření databáze mikro-markerů (2016 - 2016)
 •  
 • Model mobilizace a geochemické cykly potenciálně nebezpečných prvků a organických látek ve vyhořelých uhelných haldách (2015 - 2017)
 •  
 • Systém aktivního záchytu polutantů srážkových vod jako řešení pro nároky ČSN 759010 a TNV 759011 (2015 - 2017)
 •  
 • Experimentální studium mezních stavů napětí v oblasti růstu a porušení trhlinami jako kritických parametrů trvanlivosti pórovitého přírodního kamene. (2013 - 2017)
 •  
 • Biomarkery a petrografické parametry: vztah mezi nimi a hranice jejich vypovídací schopnosti. (2013 - 2015)
 •  
 • Distribuce stopových prvků a jejich mobilita ve výrazně frakcionovaných granitových systémech: Aplikace na topazové granity. (2011 - 2012)
 •  
 • Geochemie a petrologie dvojslídných granitů jihozápadní části moldanubického batolitu (2010 - 2012)
 •  
 • Jezerní a uhelné sedimenty sokolovské pánve jako archiv miocénního paleoprostředí, paleoklimatu a tektoniky (2009 - 2011)
 •  
 • Sorbenty na bázi oxidovaných uhlí a chitosanu (2009 - 2011)
 •  
 • Vznik topazových granitů masívu Krudum (2009 - 2011)
 •  
 • Koncept morfofacie mikroreliéfu a mezoreliéfu pískovců temperátní zóny (2008 - 2011)
 •  
 • Stanovení, zdroje a potenciální následky inertního uhlíku „Black carbon“ v půdách a sedimentech z měst a oblastí s těžbou uhlí v České republice (2008 - 2010)
 •  
 • Teoretická studie chování vybraných uhlíkatých materiálů při sorpci CO2 v závislosti na teplotě a tlaku (2008 - 2010)
 •  
 • Trojrozměrné uspořádání pórového prostoru sedimentárních hornin: souvislost s fyzikálními a mechanickými vlastnostmi (2008 - 2010)
 •  
 • Geochemie a petrologie dvojslídných granitů jihozápadní části moldanubického batolitu (2008 - 2009)
 •  
 • Příspěvek ČR ke zajištění stavu ozonové vrstvy Země a slunečního UV záření v Antarktidě, paleoklimatická a paleogeografická rekonstrukce vybraného území Antarktidy a související geologické studium a mapování (2007 - 2011)
 •  
 • Chování fullerenů v geologických materiálech a prostředích (2007 - 2009)
 •  
 • Komplexní přístup ke studiu prokřemenělých dřev permokarbonu vnitrosudetské a podkrkonošské pánve, Česká republika (2007 - 2009)
 •  
 • Fyzikální a chemické vlastnosti frakcionovaných ryolitových tavenin: Aplikace na topazové granity (2006 - 2008)
 •  
 • Zhodnocení a využití hnědouhelných ložisek České republiky (2006 - 2008)
 •  
 • Globální korelace A-granitů a příbuzných hornin, jejich mineralizace a význam pro vývoj litosféry. (2005 - 2010)
 •  
 • Organická hmota dispergovaná v horninách – objektivní charakterizace, souvislosti s přírodními ději a antropogenní činností (2005 - 2007)
 •  
 • Progresivní, ekonomicky efektivní neenergetické aplikace lignitu (2005 - 2007)
 •  
 • Půdní pokryv chráněných území Prahy jako ukazatel environmentálních změn (2005 - 2007)
 •  
 • Geochemie a petrologie amfibolitů moldanubika (2005 - 2006)
 •  
 • Petrologie rašeliny (2004 - 2007)
 •  
 • Teoretické a empirické souvislosti mezi propustností a pórovitostí (2004 - 2006)
 •  
 • Tvorba a význam gelových podílů v korozní vrstvě zirkoniových povlaků jako první ochrany jaderného paliva v JE (2004 - 2006)
 •  
 • Stabilita allanitu v magmatických a hydrotermálních podmínkách – aplikace mobilizace prvků vzácných zemin a aktinidů (2004 - 2005)
 •  
 • Přírodní uhlíkaté "sorbenty", fulvokyseliny a polycyklické aromatické uhlovodíky, vzájemné vztahy, adsorpce a molekulární modelování (2003 - 2006)
 •  
 • Sorbenty toxických kovů a radionuklidů na bázi imobilizované huminové kyseliny a chitosanu (2003 - 2003)
 •  
 • Přírodní a antropogenní kontaminace a její záznam v geologické historii (2002 - 2008)
 •  
 • Geochemie stopových prvků v uhlí a jejich vliv na životní prostředí a lidské zdraví. Srovnávací studie mezi Čínskou lidovou republikou a Českou republikou. (2002 - 2004)
 •  
 • Klasifikace, geochemie a petrologie ortorul moldanubika (2002 - 2003)
 •  
 • Zastoupení síry a stopových prvků ve světové modelové černouhelné a antracitové sloji (2001 - 2004)
 •  
 • Chování plynů a par v mikroporézní fázi tkáňových systémů přírodních materiálů; adsorpční a absorpční procesy a jejich kinetika (2001 - 2003)
 •  
 • Klasifikace a petrologie dvojslídných granitů moldanubického batolitu (2001 - 2001)
 •  
 • Akcesorické minerály Nb, Ti, Ta a W jako indikátory geochemického vývoje magmatických a hydrotermálních systémů v Českém masivu (2000 - 2002)
 •  
 • Distribuce prvků a minerálů vzácných zemin v topazových granitech Saxothuringika (2000 - 2002)
 •  
 • Evoluce půdního pokryvu v chráněných územích České republiky (2000 - 2002)
 •  
 • Migmatitizace metapelitů moldanubika a vznik granitů moldanubického batolitu (2000 - 2002)
 •  
 • Model uranové mineralizace na ložisku Rožná (2000 - 2002)
 •  
 • Petrologie a mineralogie neolitické a eneolitické kamenné industrie (2000 - 2002)
 •  
 • Primární minerály a nové primární minerální fáze rudních žil ložiska Jáchymov (2000 - 2002)
 •  
 • Složení sedimentů ve vodních nádržích a jejich kontaminace (2000 - 2002)
 •  
 • Snižování emisí těžkých kovů z fluidního spalování uhlí pomocí sorbentů (2000 - 2002)
 •  
 • Využití radionuklidů a ionizujícího záření (1999 - 2004)
 •  
 • Složení a vazba minerálních látek v hnědém uhlí a jejich chování při fluidním spalování (1999 - 2001)
 •  
 • Mikroporézní struktura uhlíkatých látek a její význam (1998 - 2000)
 •  
 • Vliv huminových látek na speciaci a migraci radionuklidů v podzemních vodách (1998 - 2000)
 •  
 • Studium interakce kadmia s huminových látek radioaktivní metodou (1998 - 1998)
 •  
 • Paleoteplotní historie sedimentárních pánví v České republice a její vztah k tektonickým procesům (1997 - 2001)
 •  
 • Modelování a simulace procesů šíření kontaminantů v bariérových materiálech úložišť odpadů, ve vodních tocích a přehradních nádržích (1997 - 1999)
 •  
 • Složení a struktura uhlí České republiky (1996 - 1998)
 •  
 • Fyzikální principy plynonosnosti a plynodajnosti uhlí a hornin (1994 - 1996)
 •  
 • Modelování migrace toxických a radiotoxických látek v půdách, horninách a sedimentech (1994 - 1996)
 •  
 • Modifikace sorpčních vlastností uhlíkových sorbentů pomocí umělé povrchové vrstvy (1991 - 1993)