Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Oddělení neotektoniky a termochronologie
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Nabízené služby Mezinárodní spolupráce (U-Th)/He Lab
Základní informace Vědecká činnost Významné výsledky Projekty

Akcelerace pozdně pleistocénní aktivity středoevropského zlomu řízená ledovou zátěží

Vědci zjistili, že reliéf severomoravského pohoří Rychlebské hory vymodelovala dávná silná zemětřesení, která byla s největší pravděpodobností vyvolána tlakem a pohybem ledovce. Až dosud se totiž předpokládalo, že se v této oblasti žádné větší seismické jevy v minulosti nevyskytovaly. Závěr vyplývá z výzkumu mezinárodního vědeckého týmu vedeného RNDr. Petrou Štěpančíkovou, Ph.D., z Ústavu struktury a mechaniky hornin (ÚSMH) Akademie věd ČR. Odborný článek na toto téma publikovali badatelé v americkém časopise Earth and Planetary Science Letters.

Publikace: Petra Štěpančíková, Thomas K.Rockwell, Jakub Stemberk, Edward J.Rhodes, Filip Hartvich, Karen Luttrell, Madeline Myers, Petr Tábořík, Dylan H.Rood, Neta Wechsler, Daniel Nývlt, María Ortuño, Jozef Hók (2022): Acceleration of Late Pleistocene activity of a Central European fault driven by ice loading. Earth and Planetary Science Letters (Volume 591) DOI: 10.1016/j.epsl.2022.117596.


Ilustrace: Obr. 1. a) Umístění lokality na mapě Evropy. Modrá tečkovaná čára ukazuje rozsah ledové pokrývky posledního ledového maxima (LGM) (Ehlers et al., 2011); b) Zjednodušená tektonická mapa upravená podle Schecka et al. (2002). Hlavní poruchy a poruchová pásma: EFS – zóna labského zlomového systému, ISF – vnitrosudetský hlavní zlom, LF – Lužický zlom, OFS – poruchová zóna Odra, SMF – Sudetický okrajový zlom, ZHF – zlom Železné hory; Hlavní geologické jednotky: BM – Český masiv, který zahrnuje i FSB a SB, FSB – předsudetský blok, FSM – předsudetská monoklinála, NGB – severoněmecká pánev, SB – sudetský blok; c) Reliéfní mapa Sudet pomocí SRTM (rozlišení 30 m; Farr (eds.), 2007). Oranžové hvězdy: epicentra historických zemětřesení s intenzitou (I0) a rokem; Obdélníky: třetihorní sopky; Modré tečky – termální a minerální prameny; Povodí: ISB – vnitrosudetská pánev, PG – Paczków Graben, RMG – Roztoki–Mokrzeszow graben, UMG – Horní Morava Graben, UNKG – Horní Nysa Kłodzka Graben. Pohoří: GKM – Góry Kaczawskie Mts., GSM – Góry Sowie Mts., HJM – Hrubý Jeseník Mts., OHM – Orlické hory Mts., IKM – Izera – Krkonoše Mts., KSM – Kralický Sněžník Mts., RHM – Rychlebské hory Mts. ./Góry Złote Mts; d) proudové pole napětí z fokálního mechanismu převzaté od Špaček et al. (2006).


Detekce aktivních zlomů v mezihorské pánvi za použití elektro odporové tomografie: Kašmírská pánev, SZ Himálaj

Jedna z geofyzikálních metod - "elektrická odporová tomografie" (ERT) - byla použita k detekci aktivních zlomů v mezihorské Kašmírské pánvi v SZ Himálaji. Podařilo se nám detekovat dva sekundární aktivní poklesové zlomy na dvou lokalitách v SZ části Kašmírské pánve, které byly následně pojmenovány jako zlom SZ Kašmíru a druhý jako zlom Delina. Tyto zlomy se zdají být sekundárními mělkými zlomy primárního zlomového systému (přesmyk?), který je však pohřben v hloubce a nedosahuje až k povrchu. Tuto domněnku podporuje také rychlý výzdvih sedimentů Karewa zjištěný v okolí průzkumných míst. Elektrická odporová tomografie (ERT) se tak ukazuje jako vysoce použitelná metoda pro detekci aktivních zlomů ve vnitrohorských pánvích.

Publikace: Sana H., Tábořík P., Valenta J., Bhat F. A., Flašar J., Štěpančíková P., Khwaja N. A. (2021): Detecting active faults in intramountain basins using electrical resistivity tomography: A focus on Kashmir Basin, NW Himalaya. Journal of Applied Geophysics 192, Article no. 104395. DOI: 10.1016/j.jappgeo.2021.104395. IF: 2.121 (2020)


Ilustrace: Výsledky a interpretace geofyzikálního průzkumu pomocí metody elektrické odporové tomografie (ERT) na lokalitě Chaksari, SZ část Kašmírské pánve. Obrázek ukazuje profily elektrické odporové tomografie P1 – P6. Generalizovaná osa údolí je naznačena čerchovanou čarou.


Neogenní změny směru neotethyanské sutury ve střední Anatolii (Turecko).

Výsledky studia paleomagnetismu na 40 nových a 27 již dříve publikovaných míst poskytují důkazy o opakovaných rotacích bloků ve střední Anatolii od miocénu. Výsledky zde prováděných výzkumů poukazují na to, že tzv. „Neotethyan Suture Belts“, které dnes mají orientaci převážně ve směru V-Z až ZSZ-VJV, měly ještě před koncem miocénu orientaci přibližně S-J.

Publikace: Özkaptan, M., Gülyüz, E., Kaymakcı, N., Langereis, C.G, (2021): Neogene Restoration of Geometry of the Neotethyan suture zone in Central Anatolia (Turkey). International Geology Review, DOI: 10.1080/00206814.2021.2010133, IF: 3.958 (2020, Q1).

Ilustrace: Neogenní rotace bloků okolo vertikální osy v centrální části Anatolie, Turecko. Obrázek ukazuje lokality a výsledky paleomagnetického výzkumu z období neogénu.


Předběžné výsledky studie antiklinály Manabhum: možný klíč k lepšímu pochopení kvartérní tektoniky v "Eastern Himalayan Syntaxial Zone".

Článek se zaměřuje na kvartérní vývoj antiklinály Manabhum v předpolí východního Himálaje (EHS). Ukazuje, jak v této oblasti došlo k deformaci reliéfu, vzniku elevací a dále k ukládání sedimentů a jejich následnému porušení. Studie dále interpretuje, jak tyto elevace vznikly – jedná se o tzv. „rampovou“ antiklinálu přesunutou přes přesmykovou strukturu paralelní k přesmykem Mishmi (součást EHS). Výsledky studie mohou v budoucnu posloužit jako vodítko pro objasnění kvartérního vývoje EHS.

Publikace: Goswami Chakrabarti C., Narzary B., Weber J. C., Jana P., Bhattacharjee S., Jaiswal M. (accepted/in print): Preliminary Study of the Manabhum Anticline: A Possible Key to Better Understanding the Quaternary Tectonics of the Eastern Himalayan Syntaxial Zone. In: Bhattacharya H. N., Bhattacharya S., Das B. C., Islam A. (eds.): Neotectonic Movements and Channel Evolution in the Indian Subcontinent. A Book of collection, Springer Nature.


Model struktury antiklinály Manabhum v předpolí východního Himálaje (EHS).

Další významné publikace a výstupy

Štěpančíková P., Rockwell T.K., Stemberk J., Rhodes E. J., Hartvich F., Luttrell K., Myers M., Tábořík P., Rood D. H., Wechsler N., Nývlt D., Ortuño M., Hók J. (2022): Acceleration of Late Pleistocene activity of a Central European fault driven by ice loading. Earth and Planetary Science Letters 591, 117596. DOI:10.1016/j.epsl.2022.117596 IF2021 5.785 (Q1)

Flašar J., Štěpančíková P. (2022): Plio-Pleistocene paleodrainage reconstruction using moldavite-bearing and morphostratigraphically related deposits (Southern Bohemia, Czech Republic). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. Volume 586, 110783, ISSN 0031-0182.DOI: 10.1016/j.palaeo.2021.110783IF2021 3.565 (Q1/Q2)

Majewski R.S.,Valenta J., Tábořík P., Weger J., Kučera A., Patočka Z., Čermák J. (2022, in print): Geophysical imaging of tree root absorption and conduction zones under field conditions: a comparison of common geoelectrical methods. Plant and Soil. DOI: 10.1007/s11104-022-05648-2IF2021 4.993 (Q1)

Havelcová M., Sýkorová I., René M., Mizera J., Coubal M., Machovič V., Strunga V., Goliáš V. (2022): Geology and Petrography of Uraniferous Bitumens in Permo-Carboniferous Sediments (Vrchlabí, Czech Republic). Minerals 12(5), 544, 1-19. DOI: 10.3390/min12050544IF2021 2.818 (Q2)

Gülyüz N., Shipton Z. K., Kuşcu İ (2022): Multiphase deformation, fluid flow and mineralization in epithermal systems: Inferences from structures, vein textures and breccias of the Kestanelik epithermal Au-Ag deposit, NW Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences. Manusctipt no. YER-2206-13, accepted 2022. 10.55730/1300-0985.1828IF2021 1.543 (Q4)

Kapitola v monografii:
Goswami Chakrabarti C., Narzary B., Weber J. C., Jana P., Bhattacharjee S., Jaiswal M. (2022): Preliminary Study of the Manabhum Anticline: A Possible Key to Better Understanding the Quaternary Tectonics of the Eastern Himalayan Syntaxial Zone. In Bhattacharya H. N., Bhattacharya S., Das B. C., Islam A. (eds.): Neotectonic Movements and Channel. Society of Earth Scientists Series. pp 239–260. Springer Nature. 10.1007/978-3-030-95435-2_9

Seznam publikací v roce 2022
Seznam publikací v roce 2021
Seznam výsledků a publikací v roce 2020

Další publikační činnost oddělení v databázi ASEP