Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Oddělení neotektoniky a termochronologie
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Nabízené služby Mezinárodní spolupráce (U-Th)/He Lab
Základní informace Vědecká činnost Významné výsledky Projekty
 


Propagační video

1. Neotektonika a paleoseismicita
V rámci tématu zkoumáme, jak tektonické pohyby v mladším tericéru a v kvartéru ovlivnily reliéf na zemském povrchu a jaká byla jejich intenzita. Zajímá nás také, zda tyto pohyby byly doprovázené většími zemětřeseními, jejichž doklady hledáme v geologickém záznamu na povrchu či pod povrchem. Snažíme se dále zjistit, jak častá a velká tato zemětřesení byla, pro případné určení seismického ohrožení zkoumaných oblastí, jak v českém masívu, tak v zahraničí. Také změny v napěťovém poli v průběhu tektonických fází jsou předmětem našeho výzkumu.


2. Hodnocení seismického ohrožení
Seismické ohrožení je hodnoceno především pro seismoaktivní oblasti, např. Kašmírská kotlina v Indii, kde je také zkoumána odezva lokálních geologických podmínek na zemětřesení za využití geotechnických přístupů seismického inženýrství. Výsledkem je též např. seismické mikro-rajónování pro konkrétní zalidněné oblasti.


3. Termochronologie
Provádíme heliové termochronologické datování hornin, tedy zjišťujeme, kdy došlo ke zchladnutí zkoumaných hornin pod určitou teplotu, což odráží určité geologické procesy. V kombinaci se strukturní analýzou a morfotektonickým výzkumem studujeme interakci mezi erozí, tektonikou a klimatickými procesy, které formují reliéf českého masívu a snažíme se rekonstruovat geodynamický vývoj ve vztahu k interakci s Alpsko-karpatským orogénem.


4. Vývoj krajiny a morfostrukturní analýza reliéfu
Toto téma zahrnuje studium dlouhodobého vývoje reliéfu se zvláštním důrazem na morfostrukturní poměry, tedy vazby mezi geologickou stavbou a strukturami, a reliéfem. Zájem je především o oblasti s významnými regionálními zlomovými strukturami či vulkanickou činností.


5. Dynamika a dlouhodobý vývoj svahových deformací
V rámci tématu studujeme dynamiku a dlouhodobý vývoj svahových deformací. Vedle stanovení aktivity sesuvů a souvisejícího hazardu se naše oddělení zaměřuje na strukturní a tektonické podmínky predisponující vývoj svahů. Náš tým je rovněž aktivně zapojen do monitoringu sesuvů, a to včetně vývoje monitorovacích metod a jejich automatizace.