Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Oddělení neotektoniky a termochronologie
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Nabízené služby Mezinárodní spolupráce (U-Th)/He Lab
Základní informace Vědecká činnost Významné výsledky Projekty
 

Řešené projekty

Ukončené projekty

 
 • Kvarterní tektonická aktivita v západních Čechách a její vztah k vulkanismu (2021 - 2023)
 •  
 • Zastoupení ČR ve vedení INQUA na úrovni komise TERPRO (2020 - 2022)
 •  
 • Tektonická aktivita západní části oherského riftu od pozdního kenozoika do současnosti (2016 - 2019)
 •  
 • Geofyzikální, hydroklimatický a geodynamický monitoring aktivní svahové deformace Čeřeniště – fáze II: návrh automatizovaného TL-ERT monitoringu pro měření s 1-denním intervalem (2015 - 2015)
 •  
 • Optimalizace geofyzikálního, hydroklimatického a geodynamického monitoringu aktivní svahové deformace Čeřeniště (2014 - 2014)
 •  
 • Časoprostorová variabilita hlubokých svahových deformací v Tatrách (Západní Karpaty) (2013 - 2016)
 •  
 • Multidisciplinární geofyzikální průzkum při studiu forem reliéfu (2013 - 2015)
 •  
 • Neotektonika v předpolí Alp a Karpat (2013 - 2014)
 •  
 • Hodnocení tektonických pohybů na aktivních zlomech (2012 - 2015)
 •  
 • Pozdně kvartérní seismogenní zlomová aktivita a související vývoj sedimentačních pánví ve východní části Českého masívu (2012 - 2015)
 •  
 • Caracterización de fallas sismogénicas en el centro del cinturón volcánico mexicano: implicaciones para la peligrosidad sísmica y la inestabilidad de laderas (2011 - 2013)
 •  
 • Vliv srážek na vybrané svahové deformace na příkladu sesuvů v údolí Lemešné a na vrchu Kání (flyšové Karpaty) (2011 - 2013)
 •  
 • EPOS/CzechGeo – Distribuovaný systém observatorních a terénních měření a monitorování geofyzikálních polí v České republice
  (Národní uzel projektu ESFRI/EPOS)
  (2010 - 2015)
 •  
 • Vliv historických klimatických a hydrometeorologických extrémů na svahové a fluviální procesy v oblasti Západních Beskyd a jejich předpolí (2010 - 2013)
 •  
 • Hluboké svahové deformace a jejich vliv na svahové a fluviální morfosystémy (2010 - 2010)
 •  
 • Geochronologie a dynamika vybraných svahových deformací v oblasti Kysuckých Beskyd (2009 - 2009)
 •  
 • Projevy mladokvartérní tektoniky v zóně okrajového sudetského zlomu (2008 - 2010)
 •  
 • Kras Východních Sudet a jeho význam pro rekonstrukci vývoje reliéfu Rychlebských hor (2007 - 2009)
 •  
 • 3-D monitoring mikropohybů v zóně projevů kolize Africké a Euroasijské desky (2006 - 2008)
 •  
 • Projevy neotektoniky v reliéfu sv. části Rychlebských hor (2004 - 2006)
 •  
 • 3-D monitoring aktivních tektonických struktur (2000 - 2006)
 •  
 • Flow directions of the Late Paleozoic andesitic lawa flows of the Krkonoše Mts. piedmont area and localisation of their volcanic centres (1996 - 1999)
 •  
 • Lusatian Fault (1996 - 1999)
 •  
 • High Level Waste Repository Development Project - the detailed geological, geophysical and geochemical research in the Melechov test locality (1994 - 1997)
 •  
 • Geological and geophysical research of the SW-periphery of the Uranium deposit Stráž p. R. (1993 - 1998)
 •  
 • Mapping of the geological composition and structure of the Czech Republic at a scale of 1:50,000 (1989 - 1997)