Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Nabízené služby Mezinárodní spolupráce Česká společnost pro kompozitní a uhlíkové materiály Workshop
Biomateriály a jejich povrchy
Základní informace Vědecká činnost Významné výsledky Projekty
 

Řešené projekty

Ukončené projekty

 
 • Studium metod modifikace mechanických vlastností a struktury kolagenní hmoty (2021 - 2023)
 •  
 • Studium pyrolýzních procesů při přípravě geopolymerních kompozitů (2021 - 2021)
 •  
 • Mechanika tepenné delaminace a šíření trhliny (2020 - 2023)
 •  
 • Biomechanicky definované vstřebatelné materiály pro kardiovaskulární chirurgii (2020 - 2023)
 •  
 • Částečné pyrolyzované kompozity jako lehká střešní krytina - ověření klimatické odolnosti a optimalizace vhodné textilní výztuže (2020 - 2022)
 •  
 • Vývoj zařízení pro potahování tenkých drátů biodegrabilními polymery z roztoku (2020 - 2022)
 •  
 • Bioartificiální kardiovaskulární záplaty a cévní náhrady na bázi porcinního kolagenu zesílené nano/mikrovlákny remodelované pomocí kmenových buněk v bioreaktorech (2019 - 2022)
 •  
 • Fundamentální aspekty částečné pyrolýzy hybridních kompozitů s polysiloxanovými matricovými prekurzory (2017 - 2020)
 •  
 • Vývoj a komplexní preklinické testování nových kompozitních materiálů pro kostní chirurgii (2015 - 2018)
 •  
 • Vývoj resorbovatelné kolagen-kalcium fosfátové nanovrstvy s řízenou elucí antibiotik pro zvýšení životnosti implantátů (2014 - 2017)
 •  
 • SiOC Keramická pěna z pyrolyzovaného polymerního prekurzoru jako jádro tepelně odolných sendvičových struktur (2012 - 2014)
 •  
 • Kompozitní materiály transparentní vůči rentgenovému záření a vysoce odolné proti opakované sterilizaci pro použití v lékařství (2010 - 2012)
 •  
 • Příprava biodegradabilního nanokompozitního pro obnovu kostní tkáně, imitujícího reálnou strukturu kostí a složeného z nanovláken, makroporézních gelů a bioaktivního anorganického plniva (2009 - 2012)
 •  
 • Vývoj a aplikace metodiky pro stanovení tlaku nasycených par kombinací statické a chromatografické metody (2009 - 2012)
 •  
 • Vývoj nových typů matric odvozených z pyrolyzovaných pryskyřic pro kompozity vyztužené keramickými vlákny (2009 - 2011)
 •  
 • Řešení problematiky páteřních onemocnění z pohledu degenerativních a poúrazových stavů s využitím poznatků tkáňového inženýrství, biomechaniky obratlů, osseointegrace umělých náhrad a studia důvodů jejich selhání. (2006 - 2009)
 •  
 • Výzkum a vývoj kompozitů s termoplastovou matricí a jejich aplikace pro primární letecké konstrukce. (2006 - 2009)
 •  
 • Porézní kompozitní materiály s polyamidovou výztuží a siloxanovou matricí s nano-hydroxyapatitem jako biomateriály (2006 - 2008)
 •  
 • Strukturní výzkum a fyzikální vlastnosti nových grafitu podobných nanokompozitů na bázi anorganických částic s různou morfologií (2006 - 2008)
 •  
 • Syntéza, struktura a vlastnosti nanomateriálů založených na bázi interkalovaných fylosylikátů (2005 - 2011)
 •  
 • Čedičové vláknové kompozity se zvýšenou teplotní odolností (2005 - 2007)
 •  
 • Nanomateriály založené na strukturně modifikovaných jílových minerálech (2005 - 2007)
 •  
 • Použití Ramanovy mikroskopie pro posouzení vlivu stárnutí na mikromechanické změny betonu vyztuženého polyethylenetereftálátovými vlákny (PET) (2005 - 2007)
 •  
 • Mikrostruktura a mechanické vlastnosti tepelně odolných a chemicky stálých kompozitů vyztužených čedičovými vlákny (2004 - 2005)
 •  
 • Kompozitní materiály na bázi skelných tkanin a siloxanové matrice jako náhradní a spojovací prvky v ortopedii (2003 - 2005)
 •  
 • Mikrostruktura a mechanické vlastnosti tepelně odolných vláknových kompozitů s keramickou matricí (2003 - 2005)
 •  
 • Utility Model "Intervertebral Cages" (založeno na C/C kompozitech) (2003 - 2003)
 •  
 • Inteligentní Textilní struktury - Aplikace, výroba a testování (2002 - 2005)
 •  
 • Struktura a vlastnosti supramolekulárních systémů založených na jílových minerálech (2002 - 2004)
 •  
 • Studium vlivu typu výztuže a struktury matrice na elastické vlastnosti kompozitních matriálů s využitím statických a dynamických měřících metod (2002 - 2004)
 •  
 • Vývoj a optimalizace procesu přípravy tepelně odolných vláknových kompozitů s keramickou matricí (2002 - 2004)
 •  
 • Mikrostruktura a mechanické vlastnosti kompozitů s keramickou matricí pro zvýšené teploty a oxidační prostředí (2000 - 2003)
 •  
 • Mezitělové rozpěrky na bázi kompozitů uhlík-uhlík (2000 - 2002)
 •  
 • Teplotně a oxidačně odolné materiály na bázi pyrolyzovaných polysiloxanů (2000 - 2002)
 •  
 • USA - Česká republika - Společný program na výzkum frikčních materiálů (1999 - 2008)
 •  
 • Kompozitní materiály na bázi skelných vláken a siloxanové matrice pro použití za vysokých teplot (1999 - 2001)
 •  
 • Kvantitativní analýza struktury textilní výztuže jako předpoklad modelování mechanických vlastností kompozitních materiálů (1999 - 2001)
 •  
 • Mikrostruktura a lomové vlastnosti vláknových kompozitů (1999 - 2001)
 •  
 • Studium vlivu povrchových vlastností kompozitních materiálů na jejich biokompatibilitu (1999 - 2001)
 •  
 • Úloha uhlíkových textilií při vyztužování kompozitů uhlík-uhlík (1996 - 1998)