Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Oddělení seismotektoniky
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Nabízené služby Mezinárodní spolupráce Software
Základní informace Vědecká činnost Významné výsledky Projekty
 


1. Seismické monitorování
Oddělení seismotektoniky se podílí na provozu jak permanentních tak dočasných seismických stanic rozmístěných v několika zemích (Česká republika, Slovensko, Island, Etiopie). Většina stanic patří do infrastruktury European Plate Observing System (EPOS). Naměřená data jsou využívána pro základní výzkum a pro monitorování seismické aktivity pro účely seismického ohrožení důležitých infrastruktur.


2. Seismické a vulkanické ohrožení
Seismické ohrožení v České republice hodnotíme jako mírné. Avšak významné seismické ohrožení je spojeno se silnými zemětřeseními ve Východních Alpách. Oddělení vyvíjí nové metody pro stanovení seismického ohrožení jaderných zařízení v ČR. Přispívá také k výzkumu vulkanického ohrožení tím, že vyvíjí modely pohybu magmatu a jeho chování v podmínkách nízkého tlaku blízko povrchu a uvnitř sopečných sypaných kuželů.


3. Povrchové vlny
Významná část výzkumu se zaměřuje na povrchové vlny, které jsou vhodné pro analýzu přípovrchové geologické struktury Země, a dokonce byly použity i na Měsíci. Velké úsilí je věnováno vývoji a verifikaci nových metod jak v oblasti výpočetních algoritmů tak při uspořádání terénních měření.


4. Indukovaná seismologie
Výzkum mikrozemětřesení a indukované seismicity zahrnuje studium seismotektonické situace v jednotlivých zkoumaných oblastech, stanovení mechanismu mikrozemětřesení, statistické vyhodnocení indukované seismicity a metodické aspekty útlumu vln od slabých seismických jevů. Pro lepší pochopení role fluid při injektážích a odezvy podzemního ložiska je velmi důležité najít rozdíly mezi přirozenou a indukovanou seismicitou a jejich geomechanickou interpretaci.