Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Oddělení seismotektoniky
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Nabízené služby Mezinárodní spolupráce Software
Základní informace Vědecká činnost Významné výsledky Projekty
 

Řešené projekty

 
 • Přirozená seismicita jako nástroj pro vyhledávání zdrojů geotermální energie (2021 - 2024)
 • Ukončené projekty

   
 • Interaktivní mapa seismického ohrožení České republiky (2020 - 2023)
 •  
 • Aplikace rotační seismologie pro včasné varování a monitorování před zemětřesením (2020 - 2022)
 •  
 • Seismický maják - systém pro detekci časových změn vlastnosti horninového masívu (2020 - 2022)
 •  
 • Vymezení zóny částečného vyhojení štěpných stop v zirkonu metodami fission track a mikro-Ramanovskou spektroskopií: klíč k pochopení termochronologického datování, vlastností materiálů na bázi zirkonu a tepelné zralosti zdrojových hornin uhlovodíků (2020 - 2022)
 •  
 • Šestisložkové kontinuální monitorování seismických rojů a dalších zemětřesení v oblasti Long Valley Caldera, Kalifornie (2019 - 2022)
 •  
 • Fyzikální procesy spojené s rojovou seismicitou na rozhraní tektonických desek na rozhraní tektonických desek na jižním Islandu a se zemětřesnými roji v západních Čechách/Vogtladu (2018 - 2020)
 •  
 • Vývoj a testování statistických a seismických metod pro odlišení přírodními a injektážními fluidy vyvolanými zemětřeseními v blízkosti ropných a plynových ložisek (2016 - 2018)
 •  
 • Seismické zabezpečení fúzních reaktorů (2016 - 2016)
 •  
 • Gradiometrie v seismickém monitorování (2015 - 2017)
 •  
 • Zvýšení kvality vysokoškolského vzdělávání aplikované geologie a tvorba výzkumného centra na univerzitě v Arba Minch (jižní Etiopie) (2015 - 2017)
 •  
 • Zemětřesné roje a jejich spouštěcí mechanizmy v různých tektonických prostředích (Český masív, Středoatlantský hřbet a západní Alpy) (2012 - 2016)
 •  
 • Reverzibilní skladování energie v horninovém masivu (2011 - 2014)
 •  
 • Výzkum termální zátěže hornin - perspektivy podzemního skladování tepelné energie (2011 - 2014)
 •  
 • EPOS/CzechGeo – Distribuovaný systém observatorních a terénních měření a monitorování geofyzikálních polí v České republice
  (Národní uzel projektu ESFRI/EPOS)
  (2010 - 2015)
 •  
 • Rotační složky seismických vln pro lokální mělká zemětřesení a umělé zdroje (2010 - 2013)
 •  
 • Výzkum indukované termální anomálie (VITA) – možnosti skladování tepelné energie v horninovém prostředí (2010 - 2013)
 •  
 • Charakter seismicity v oblasti Hronovsko-poříčského zlomu (2009 - 2013)
 •  
 • Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury (2009 - 2013)
 •  
 • Dynamika korových fluid v západní části Českého masivu jako indikátor změn napětí (2009 - 2012)
 •  
 • Výzkum termických procesů odvalů vzniklých při těžbě uhelných ložisek, vývoj metod a zařízení pro využití jejich termického potenciálu (2009 - 2012)
 •  
 • Paleoseismologické vyhodnocení průzkumu zlomových struktur v okolí JE Temelín (2009 - 2010)
 •  
 • Srovnání seismických rojů v západních Čechách a na jižní Islandu (2009 - 2010)
 •  
 • Školení seismologických dat Array-Processing a implementace v českých seismických sítích (2009 - 2009)
 •  
 • Kapacitní senzor pro rotační seismologii (2007 - 2008)
 •  
 • Model svrchní kůry oherského riftu a jeho okolí (2006 - 2010)
 •  
 • Závislost seismicky určeného příčného modulu zemin na měřítkovém (2006 - 2008)
 •  
 • Zemětřesné roje v západní části Českého masívu a jejich spojitost s korovými fluidy (2006 - 2008)
 •  
 • PASSEQ (Pasívní seismický experiment) (2006 - 2007)
 •  
 • Účinky seismicity na režim podzemních vod v oblasti hronovsko-poříčského zlomového pásma (2005 - 2008)
 •  
 • Stavy napětí a deformace v kontrukcích a konstrukčních prvcích užitím sdruženého modelování (2004 - 2007)
 •  
 • Model seismických rychlostí v blízkosti Oherského riftu určený z disperze povrchových vln (2004 - 2004)
 •  
 • Anizotropie seismických vln v přípovrchové vrstvě (2003 - 2005)
 •  
 • Řešení stability tunelové čelby Analýzou transformačního pole a Konceptu odlišných stavů (2003 - 2005)
 •  
 • RUP - datalogging system for Seismology (2002 - 2013)
 •  
 • Experimentální určení poklesu zrychlení seismických kmitů v Českém masivu (2002 - 2005)
 •  
 • Geodynamika v příčném řezu Kolského superhlubokého vrtu (2002 - 2005)
 •  
 • Komplexní geofyzikální výzkum seismogenní západní části Českého masivu (2002 - 2004)
 •  
 • Mafické intruze jako prekurzory peraluminických granitů krušnohorského batolitu (2002 - 2004)
 •  
 • Vliv klimatických a antropogenních faktorů na živé a neživé prostředí - Minimalizace nepříznivých dopadů interakce přírodních a technogenních faktorů na stabilitu horninového prostředí ve svrchní části kůry (2001 - 2004)
 •  
 • Kombinované modelování podzemních konstrukcí s využitím vnitřních parametrů (2000 - 2003)
 •  
 • Porovnání skladby, struktury a fyzikálních vlastností hornin a minerálů v Kolském superhlubokém vrtu (KSDB-3) a jejich homologů na povrchu; Subprojekt: Elastická anizotropie hornin za hydrostatického tlaku (1999 - 2002)