Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Chování fullerenů v geologických materiálech a prostředích

 

Číslo grantu:

205/07/0772

Grantová agentura:

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Řešen v letech:

2007 - 2009

Hlavní řešitelé:

Doc. RNDr. Jan Jehlička, Dr.,
Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů, Přírodovědecká fakulta UK

Spoluřešitelé:

Ing. Věra Hamplová, CSc., Fyzikální ústav AVČR, v.v.i.
Ing. Zuzana Weishauptová, DrSc., ÚSMH AV ČR, v.v.i.

Popis grantu:

Postupy detekce fullerenů v geologických materiálech byly v průběhu minulých a nejnovějších studií označeny za značně problematické. Hlavním cílem tohoto projektu je prohloubit naše znalosti o interakci fullerenů se syntetickými referenčními látkami (silikagel, grafit HOPG, porézní uhlík, zeolit) a geologickými matricemi (kerogen, humin, illit, kaolinit). Otázkou zde zůstává, jak může konkrétní způsob interakce ovlivnit derivatizaci a /nebo rozklad fullerenů. Výsledky této studie pomohou vyřešit problém vystupování a zakonzervování fullerenů v geologických materiálech a v průběhu geologických procesů. Během laboratorních experimentů bude testován vliv zvýšené teploty a tlaku na fullereny ve výše uvedených matricích. Výsledky řady metod in situ analýzy fullerenů v matricích (včetně systémů teplotně a tlakově namáhaných) dále vyjasní interakci fulleren – matrice. Dále budou tyto informace přímo využity při navržení optimalizované metody izolace a detekce fullerenů z geologických materiálů. Tato metoda bude testována, mimo jiné na řadě v současnosti zvláště významných vzorků z uhlíkem bohatých horninových poloh (z hlubokého vrtu v oblasti Prekambria Karélie, dále z hraničních vrstev K/T, P/T a T/J).

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací