Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Geochemie a petrologie amfibolitů moldanubika

 

Číslo grantu:

ME-845 - program Kontakt

Grantová agentura:

MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), AKTION Rakousko

Řešen v letech:

2005 - 2006

Hlavní řešitelé:

RNDr. Miloš René, CSc., oddělení geochemie, ÚSMH AV ČR

Spoluřešitelé:

Zahraniční partner: Prof. Friedrich Finger, Universita Salzburg, Rakousko

Popis grantu:

Cílem projektu byl výzkum vývoje a vzniku amfibolitů a příbuzných metabazitů v moldanubiku. Projekt přispěl k lepšímu poznání tohoto významného horninového typu a poskytnul nové informace o průběhu litostratigrafických rozhraní v oblasti moldanubika. V průběhu projektu byly zkoumány významné výskyty amfibolitů na území České republiky a Dolních Rakous. Odebrané vzorky byly zkoumány standardními mineralogickými a geochemickými metodami. Součástí projektu byl rovněž výzkum složení vybraných horninotvorných a akcesorických minerálů s využitím mikrosondy (amfibol, granát, pyroxen, titanit, ilmenit).

Spolupráce:

Vědecká spolupráce mezi Českou republikou a Rakouskem (AKTION-KONTAKT)

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací