Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Porovnání skladby, struktury a fyzikálních vlastností hornin a minerálů v Kolském superhlubokém vrtu (KSDB-3) a jejich homologů na povrchu; Subprojekt: Elastická anizotropie hornin za hydrostatického tlaku

 

Číslo grantu:

IGCP 408

Grantová agentura:

mezinárodní projekt: UNESCO

Řešen v letech:

1999 - 2002

Hlavní řešitelé:

F. P. Mitrofanov, Geological Institute RAS Apatity, Russia
D. M. Guberman, „Kola Superdeep“, Zapolyarny, Russia
H.- J. Kűmpel, Geological Institute, University of Bonn, Germany

Spoluřešitelé:

Tomáš Lokajíček, ÚSMH AV ČR, Oddělení geomechaniky, Praha
Richard Přikryl, Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Popis grantu:

Cílem projektu je výzkum vztahu mezi texturou a strukturou hornin a jejich fyzikálními vlastnostmi, zejména kinematickými, a dynamickými vlastnostmi ultrazvukových vln. Budou zkoumány vlastnosti výše uvedených parametrů za hydrostatického tlaku. Navržený projekt je založen na stanovení textury metodou neutronové difrakce, texturní analýzy konvenční optickou mikroskopií, mikrostrukturní a fraktografickou obrazovou analýzou, a stanovení vlastností ultrazvukových vln procházejících horninovým vzorkem. Z dostupných hornin budou vyrobeny kulové vzorky pro měření elastické anizotropie za vysokého tlaku do 400 MPa. Identické vzorky budou použity pro texturní analýzu metodou neutronové difrakce. Zbývající materiál bude použit pro petrologickou analýzu.