Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Výzkum indukované termální anomálie (VITA) – možnosti skladování tepelné energie v horninovém prostředí

 

Číslo grantu:

FR-TI2/113

Grantová agentura:

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO ČR)

Řešen v letech:

2010 - 2013

Hlavní řešitelé:

Mgr. Jan Franěk, Ph.D., Česká geologická služba

Spoluřešitelé:

Ing. Milan Brož, CSc., ÚSMH AV ČR v.v.i., oddělení seismotektoniky

Popis grantu:

Málo porušené granity jsou atraktivní pro zásobníky plynu nebo sklady nebezpečných odpadů. Novým trendem je jejich využití pro skladování/maření energií ve formě tepla. Obě posledně jmenované aplikace jsou tématem předkládaného projektu. V obou případech jsou bezpečnost a využitelnost zájmového prostoru přímo závislé na kvalitativních parametrech, kterými jsou zejména kompaktnost, dlouhodobá stabilita a homogenita horninového prostředí. Cílem projektu je výzkum vlivu tepelného zatížení hornin na jejich stabilitu a propustnost, vlivu EDZ zóny na tyto parametry a možnosti extrapolace povrchových výzkumů do hloubek běžných pro realizace takových podzemních děl. Projekt zahrnuje rešerše, laboratorní výzkum, terénní práce, tříletý experiment, modelování, interpretaci výsledků, vývoj měřících technik a návrhy nových metodik. Výstupy budou využitelné pro projektování a zhodnocení bezpečnosti podzemních děl určených pro ukládání/maření energií a skladování nebezpečných odpadů v geologických formacích.