Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury

 

Číslo grantu:

FR-TI1/367 Program - TIP (2009-2017)

Grantová agentura:

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO ČR)

Řešen v letech:

2009 - 2013

Hlavní řešitelé:

Ing. Jiří Záruba, ARCADIS Geotechnika a.s.

Spoluřešitelé:

Ing. Milan Brož, CSc., ÚSMH AV ČR v.v.i., oddělení seismologie

Popis grantu:

Výzkumný projekt je zaměřen na problematiku propustných zón ve zdánlivě kompaktní nerozpukané hmotě žulových hornin. Řešení výzkumného úkolu se orientuje na problematiku výzkumu možnosti migrace stopovací látky granitovou matrix čerstvé a zvětralé žuly v laboratorních podmínkách i in situ. Cílem celého výzkumného projektu je odpovědět na otázku, zda-li je mezizrnná propustnost typickou vlastností granitových hornin nebo je podmíněna geochemickými či hydrogeochemickými procesy, geotechnickými či fyzikálními změnami v závislosti na čase. Dále výzkum otevírá otázku problematiky způsobu vyhodnocování přítomnosti mezizrnné propustnosti geologicko-průzkumnými metodami a matematického modelování.

Spolupráce:

ARCADIS Geotechnika a.s.,
Česká geologická služba,
ISATech s.r.o.,
Progeo s.r.o,
Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Odkaz na web projektu:

Web projektu