Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Paleoseismologické vyhodnocení průzkumu zlomových struktur v okolí JE Temelín

 

Číslo grantu:

JC_1/2009 Program -Výzkum a vývoj pro potřeby SÚJB jako orgánu státního dozoru a státní správy v oblastech jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a kontroly dodržování zákazu nakládání s chemickými a biologickými zbraněmi (2006-2014)

Grantová agentura:

Projekt Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

Řešen v letech:

2009 - 2010

Hlavní řešitelé:

RNDr. Jiří Málek, PhD., ÚSMH AVČR v.v.i., oddělení seismologie
Mgr. Petr Špaček, Ph.D., Energoprůzkum Praha, s.r.o.

Spoluřešitelé:

RNDr. Ivan Prachař, CSc., Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta

Popis grantu:

Cílem projektu je nové zhodnocení seismického ohrožení jaderné elektrárny Temelín pomocí paleoseismického průzkumu Hlubockého zlomu. Tento projekt spojuje několik geologických disciplín – především geofyziku, strukturní geologii a geologii kvartéru. Jeho cílem je nalezení projevů možných minulých zemětřesení v geologických vrstvách a doplnit tradiční způsoby stanovení seismického ohrožení oblasti. Ty jsou většinou založeny na přístrojovém monitorování seismicity a na vyhodnocování popisů zemětřesení ze starých kronik. Paleoseismologie se pokouší rozšířit řadu zachycených zemětřesení až do vzdálenosti miliónů let. Postupuje se tak, že se vybere zlom, který může způsobit zemětřesení. Dalším krokem je vysledování průběhu zlomu v terénu a na závěr je zlom překopán několika rýhami. V rýhách se geologové snaží identifikovat specíální struktury, které vznikají při zemětřesení. Pomocí řady datovacích technik se následně určí jejich stáří. Takto získaná data dále vstupují, spolu s ostatními („tradičními“) daty do procesu stanovení seismického ohrožení a odhad nejsilnějšího možného zemětřesení v dané oblasti tak významně zpřesňují.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací