Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Vliv geodynamiky středoevropského regionu na Český masív

 

Číslo grantu:

1P05ME781 - Program - Regionální a mezinárodní spolupráce ve výzkumu (Národní program výzkumu) (2004-2009), KONTAKT - Programme for Central European Iniciative (CEI)

Grantová agentura:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Řešen v letech:

2005 - 2008

Hlavní řešitelé:

RNDr. Zdeňka Schenková, CSc, ÚSMH, oddělení geodynamiky, Praha

Spoluřešitelé:

RNDr. Vladimír Schenk, Dr.Sc.,
Ing. Pavel Kottnauer,
RNDr. František Mantlík,
RNDr. Richard Pichl,
PhD., Ing. Milada Grácová

Popis grantu:

Cílem navrhovaného projektu je studium vlivu geodynamiky středoevropského regionu na Český masív s využitím dat GPS sítě EUREF. Data evropské sítě EUREF budou porovnána s údaji pěti GPS observatoří Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR (ÚSMH) a s hodnotami GPS získanými z 12 epochových měření (1997-2004) provedených českými a polskými pracovníky na geodynamických sítích VÝCHODNÍ a ZÁPADNÍ SUDETY a polské síti GEOSUD. Vzájemné porovnání vektorů pohybu měřených míst určených zpracováním výše uvedených GPS dat doplněné o korelace s geologickými materiály a geofyzikálními poli studovaného území umožní stanovit geodynamické poměry Českého masívu a jejich vztah k okolním strukturním jednotkám, zejména pak východní části masívu.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací