Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Informační síť pro rychlý dostup k datům o silných pohybech a makroseismických intenzitách důležitých zemětřesení Řecka(S.M.INT)

 

Číslo grantu:

RC_3_13 1) a č. ME 694 2), Program - KONTAKT (1996-2012)

Grantová agentura:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Řešen v letech:

2003 - 2005

Hlavní řešitelé:

RNDr. Zdeňka Schenková, CSc., ÚSMH, oddělení geodynamiky, Praha
Dr. Ioannis Kalogeras, Institute of Geodynamics, National Observatory of Athens, Athens, Greece

Spoluřešitelé:

RNDr. Vladimír Schenk, DrSc.,
Ing. Pavel Kottnauer,
RNDr. Zuzana Jechumtálová, PhD.,
RNDr. Richard Pichl, PhD.

Popis grantu:

Projekt navazoval na předcházející dvoustranné projekty řecko-české (2000-2001) a řecko-kyperské vědecko-technické spolupráce (2001-2003). Jeho cílem byl vývoj spolehlivých rutinních postupů, aby makroseismická pozorování a data o záznamech silných pohybů řeckých zemětřesení byla shromážděna a zpracována v co nejkratší době a mohla být šířena moderními telekomunikačními systémy, např. prostřednictvím webových stránek Geodynamického ústavu Národní observatoře Atény (GI NOA). Realizovala se modernizace sběru a zpracování makroseismických pozorování. Byl aktualizován makroseismický dotazník a vytvořena makroseismická database. Sběr dat i manipulace s informacemi byly poloautomatizovány. Na webové stránky GI NOA se dávají dva typy informací o zemětřeseních vzniklých na území Řecka: b. makroseismická pozorování ze všech míst, ve kterých byla zemětřesení pocítěna, mapy isoseist, informace a obrazový materiál o škodách na objektech či o doprovodných jevech (sesuvy, ztekucení přípovrchových poloh půdního typu, atd.), c. záznamy silných pohybů zemského povrchu pro specifická zemětřesení, jejich parametry včetně hodnot zrychlení, rychlosti a posunutí pro tři složky. Organizace a vývoj databáze makroseismických pozorování byly publikovány. Byl vyřešen problém automatického kreslení map isoseist gridovou metodou kriging a definován model. Touto metodou byl kompilován Atlas map isoseist vybraných řeckých zemětřesení (1956-2003). Pro jednotlivá zemětřesení byla spočtena lokální makroseismická rezidua, oceněny vztahy mezi velikostmi těchto residuí a parametry geologického pokryvu, reprezentované rychlostmi podélných seismických vln a objemovými hustotami. Byly určeny procentuální přírůstky makroseismické intenzity pro šest typů hornin. Standardním pravděpodobnostním přístupem byly spočteny mapy zemětřesného ohrožení středního Řecka a mapy korigované na lokální geologickou stavbu.

Spolupráce:

PROJEKT ČESKO-ŘECKÉ DVOUSTRANNÉ SPOLUPRÁCE PROGRAMU PRO VĚDU A TECHNOLOGIE 1) A PROJEKT KONTAKT 2)