Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Účinky seismicity na režim podzemních vod v oblasti hronovsko-poříčského zlomového pásma

 

Číslo grantu:

GD205/05/H020

Grantová agentura:

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Řešen v letech:

2005 - 2008

Hlavní řešitelé:

Ing. Milan Brož, CSc., oddělení seismologie, ÚSMH AV ČR v.v.i.

Spoluřešitelé:

Doc. RNDr. Vít Vilímek, CSc., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Popis grantu:

Současná mobilita okrajových částí českého masívu se projevuje zvýšenou seismickou aktivitou a výskytem minerálních vod, jejichž zřídelní struktury jsou vázány na významné tektonické dislokace. V oblasti severovýchodních Čech jsou tyto jevy soustředěny do oblasti hronovsko - poříčského zlomového pásma. Zde byly účinky lokální seismicity na vydatnost zdrojů podzemních vod popsány v souvislosti se silným zemětřesením z roku 1901, ale nikdy nebyly systematicky sledovány. Cílem tohoto projektu je rozšíření současných znalostí o seismickém režimu v oblasti hronovsko - poříčského zlomu a posouzení účinků lokální seismicity na režim podzemních vod. To vyžaduje zajištění provozu lokální seismické sítě a realizaci sledování vybraných hydrogeologických parametrů v hlubokých vrtech a minerálních pramenech. Hodnocení výsledků hydrogeologického monitoringu bude spočívat v separaci možných projevů seismicity od účinků ostatních faktorů, jakými jsou slapové vlny nebo chod základních meteorologických prvků. V obecné rovině by měl projekt přispět k poznání role podzemních vod při studiu dynamických jevů v litosféře.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Další informace:

doktorský grant