Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Výzkum termických procesů odvalů vzniklých při těžbě uhelných ložisek, vývoj metod a zařízení pro využití jejich termického potenciálu

 

Číslo grantu:

FR-TI1/307 Program TIP (2009-2017)

Grantová agentura:

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO ČR)

Řešen v letech:

2009 - 2012

Hlavní řešitelé:

RNDr. František Kresta, Ph.D., ARCADIS Geotechnika a.s.

Spoluřešitelé:

Ing. Milan Brož, Ph.D., oddělení seismologie, ÚSMH AV ČR, v.v.i.

Popis grantu:

Při těžbě uhelných ložisek, se do odvalů a výsypek dostává v tzv. hlušině poměrně velké množství uhelné hmoty. Tato v důsledku působení hypergenních činitelů oxiduje a oxidační procesy přecházejí velmi často v různě rychlé a intenzivní hoření - prohořívání odvalů. V řadě případů jsou tyto procesy velmi dlouhodobé a trvají i více jak 40 let (viz např. odval šachty Grimich Tlučná). Dosud toto teplo zcela bez užitku uniká do ovzduší. Cílem programového projektu je vyvinout technologii pro získávání tohoto tepla. Veškeré hořící odvaly je možné rozdělit do dvou základních skupin – tzv. vysokoteplotní odvaly, kde je teplota nad cca 80 stupňů Celsia, a nízkoteplotní odvaly s teplotou nižší. U vysokoteplotních odvalů bude výzkum zaměřen na přímé získávání tepla. V případě nízkoteplotních odvalů s teplotou pod 50 stupňů Celsia bude výzkum zaměřen na využití tepelných čerpadel.Programový projekt je rozdělen na 15 samostatných etap, které však na sebe logicky navazují.

Spolupráce:

Ing. Jiří Hájovský, CSc., SG - Geoinženýring s.r.o
Ing. Ondrej Ujházy, ZUD a.s.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací