Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Hodnocení nebezpečí vzniku sesuvů a povodní z ledovcových jezer, Cordillera Blanca, Peru

 

Číslo grantu:

P209/11/1000

Grantová agentura:

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Řešen v letech:

2011 - 2014

Hlavní řešitelé:

RNDr. Jan Klimeš, Ph.D., ÚSMH AV ČR, v.v.i.- odd. inženýrské geologie

Spoluřešitelé:

Ing. Petr Bouška, Ph.D., Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, v.v.i.
Doc. Vít Vilímek, CSc., Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Popis grantu:

Ve vybraných ledovcových údolích pohoří Cordillera Blanca, Peru je prováděno hodnocení přírodních nebezpečí (sesuvů a povodni z ledovcových jezer) s využitím monitoringu srážek a infiltrace vody do půdy, archivních informaci, terénního mapování a interpretaci dat dálkového průzkumu. Výpočty stability vybraných svahů v blízkosti ledovcových jezer budou zahrnovat modelování infiltrace srážkové vody a úrovní hladin podzemní vody. Modely rozlivů povodní vzniklých v důsledku možného pádu sesuvů do jezera budou založeny na terénním průzkumu území a výsledcích výpočtů stability svahů. Výsledky těchto prací budou použity pro rajonizaci studovaného území vzhledem k jeho náchylnosti a ohrožení sesuvy a povodní z ledovcových jezer při zohlednění vlivů možných budoucích klimatických změn. Tyto výsledky přispějí ke zlepšení bezpečnosti místní populace a k vytvoření metodologie použitelné i v jiných vysokohorských oblastech.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Odkaz na web projektu:

Web projektu

Materiály ke stažení:

zde ke stažení