Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Speciální skla na bázi oxidů těžkých kovů

 

Číslo grantu:

P106/12/2384

Grantová agentura:

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Řešen v letech:

2012 - 2015

Hlavní řešitelé:

Ing. Petr Kostka, Ph.D., Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., odd. struktury a vlastností materiálů

Spoluřešitelé:

RNDr. Jiří Zavadil, CSc., Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i.

Popis grantu:

Projekt je zaměřen na studium skel oxidů těžkých kovů propouštějících infračervené záření. Předmětem studia jsou skla na bázi oxidu teluričitého a/nebo oxidu antimonitého ve spojení s dalšími snadno polarizovatelnými složkami, jako je bismut, s potenciálně významnými nelineárními optickými vlastnostmi. Jsou studována skla základní i dotovaná ionty vzácných zemin. Jsou zkoumány fotoluminiscenční vlastnosti dotovaných skel a je sledován vliv skelné matrice tvořící okolí dopantu na účinnost zářivých přechodů dotujících iontů. Struktura skel je zkoumána pomocí spektroskopických metod s důrazem na infračervenou a Ramanovskou spektroskopii. Projekt se zaměřuje i na metody čištění výchozích surovin a na nové postupy přípravy skel oxidů těžkých kovů s ohledem na co nejnižší koncentraci nečistot v připravených materiálech. Z vybraných teplotně stabilních skel budou vytažena optická vlákna a bude stanoven jejich útlum. Očekávané výsledky spadají do základního výzkumu s dopadem na budoucí uplatnění studovaných materiálů ve fotonice.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací