Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Zemětřesné ohrožení České republiky korigované o vliv místní geologie

 

Číslo grantu:

205/05/2287

Grantová agentura:

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Řešen v letech:

2005 - 2007

Hlavní řešitelé:

RNDr. Vladimír Schenk, Dr.Sc., ÚSMH AV ČR, oddělení geodynamiky, Praha

Spoluřešitelé:

RNDr. Zdeňka Schenková, CSc.,
RNDr. František Mantlík,
Ing. Pavel Kottnauer

Popis grantu:

Standardní seismostatistický výpočet zemětřesného ohrožení bude rozšířen o korekce na vliv místní geologické stavby, která často významně mění amplitudový i frekvenční obsah seismického vlnění a tím i účinky na stavební konstrukce. Budou vyhodnoceny spojitosti mezi charakteristikami seismického vlnění a fyzikálními parametry geologického prostředí, zejména sedimentárního pokryvu, a statisticky definovány jejich obecné závislosti. Do výpočtu hodnot zemětřesného ohrožení České republiky budou nalezené závislosti zahrnuty a výsledné hodnoty ohrožení budou znázorněny do mapového podkladu poslední verze geologické mapy ČR, 1: 500 000, vypracované Českou geologickou službou v roce 2004.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací