Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Modelování migrace toxických a radiotoxických látek v půdách, horninách a sedimentech

 

Číslo grantu:

GA 104/94/1517

Grantová agentura:

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Řešen v letech:

1994 - 1996

Hlavní řešitelé:

Beneš, P., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
 

Popis grantu:

Projekt řeší problematiku vlivu technické činnosti člověka na životní prostředí, zejména v souvislosti s výrobou, zpracováním a užitím toxických a radioaktivních látek, které mohou unikat do prostředí. Je zaměřen jednak na studium chemismu transportních dějů, probíhajících při kontaminaci půd, hornin, sedimentů, apod. toxickými a radiotoxickými látkami, jednak na konstrukci matematicko-fyzikálních modelů a příslušných výpočetních programů, pomocí kterých lze simulovat vlastní migrační proces. Cílem bue upřesnění fyzikálně-chemických modelů (vztahů), popisujících rovnováhu a kinetiku dílčích dějů migrace, spočívající např. v zahrnutí vlivu speciace a počtu složek kontaminantů. Migrační modely budou zdokonaleny tak, aby jimi bylo možno popsat např. vícrozměrný transport a zahrnout vliv různého stupně nasycení pevné fáze a nerovnoměrného rozložení pórů dané vrstvy prostředí. Výsledkem bude zvýšení spolehlivosti simulace migračních procesů.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací