Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Modelování a simulace procesů šíření kontaminantů v bariérových materiálech úložišť odpadů, ve vodních tocích a přehradních nádržích

 

Číslo grantu:

104/97/1050

Grantová agentura:

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Řešen v letech:

1997 - 1999

Hlavní řešitelé:

K. Štamberg, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
 

Popis grantu:

Projekt je zaměřen na problematiku vlivu činnosti člověka na životní prostředí, zvláště pak na činnost související s manipulací, používáním dlouhodobým skladováním a ukládáním toxických a radiotoxických látek. V havarijních situacích, které mohou být způsobeny jak selháním lidského faktoru, tak i nepříznivými klimatickými podmínkami, je potenciální nebezpečí úniku kontaminantů a jejich šíření v okolí úložiště, závodu, dopravních komunikací, apod. V tomto smyslu je podstatou navrhovaného projektu modelování a simulace transportních procesů, kterými je konkrétně popisováno šíření kontaminantů jednak bariérovými materiály (tzv. inženýrskými bariérami), kterými jsou úložiště izolována od okolí, jednak ve vodních tocích a nádržích, které v důsledku úniku škodlivin (viz výše) bývají kontaminovány. V obou případech existují rizika kontaminace půdy, podzemních i povrchových vod, fauny a flóry a následně i potravinového řetězce člověka. Je obecně uznáváno, že účinnost protiopatření, mimo jiné, je závislá na pr...

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací