Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Sorbenty toxických kovů a radionuklidů na bázi imobilizované huminové kyseliny a chitosanu

 

Řešen v letech:

2003 - 2003

Hlavní řešitelé:

Mizerová, G., oddělení geochemie, ÚSMH AV ČR, v.v.i.
Machovič, V., oddělení geochemie, ÚSMH AV ČR, v.v.i.
Borecká, L., oddělení geochemie, ÚSMH AV ČR, v.v.i.
Mizera, J. oddělení geochemie, ÚSMH AV ČR, v.v.i.
 

Popis grantu:

Sorpce Cs, Co a Eu na uhlí (oxihumolitu a jeho mateřském lignitu s obsahem kyslíkatých skupin uměle zvýšeným oxidací) byla studována radiostopovací metodou. Distribuční koeficienty (Kd) rostly v pořadí Cs < Co < Eu v souladu s rostoucím nábojem kationtu kovu a jeho rostoucí schopnosti komplexace s uhelnými huminovými látkami (HS). V kyselé oblasti Kd rostly s pH díky disociaci vazebných míst HS. V neutrální oblasti Kd Eu (u oxihumolitu i Co) klesaly s pH vzhledem ke tvorbě rospustných komplexů s HS. V neutrální oblasti se sorpční účinnost uhelných sorbentů zvýšila ve směsi s chitosanem, zejména u oxihumolitu při sorpci Eu a Co. Přídavek chitosanu zabraňuje snížení sorpční schopnosti zřejmě odstraněním komplexů s HS z roztoku při tvorbě nerozpustného komplexu s chitosanem.

Odkaz na web projektu:

Web projektu