Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Monitoring současných mikropohybů v Hornorýnském příkopu a jeho integrace do EU sítě 3-D monitoringu

 

Číslo grantu:

GC205/08/J051

Grantová agentura:

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Řešen v letech:

2008 - 2010

Hlavní řešitelé:

RNDr. Josef Stemberk, CSc.,
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.
 

Popis grantu:

Tektonické pohyby patří k nejvýznamějším geodynamickým procesům. Hrají klíčovou roli v geologické historii Země. V současné době provozovaná sít 3-D monitoringu mikroposunů (EU-Tecto-Net) byla založena v rámci evropského projektu COST 625 "3-D monitoringof active tectonic structures" a zahrnuje i 2 monitorovací lokality v Německu ve dvou tunelech protínající východní okrajový zlom Hornorýnského příkopu. Do této sítě budou zahrnuty i nově založené body v okolí Darmstadtu a podél kontaktu Českého masívu aZápadních Karpat. Lokality mají obodobnou pozici v předpolí Alpsko-Karpatského orogénu. Zvolené přístroje pro monitoring mikroposunů umožňují detekci relativních 3-D mikroposunů s přesností pod 0,1 mm/rok. Analýza nových dat může podpořit data systematicky registrovaná v rámci EU-Tecto-Net s integrálním aspektem deformace evropské tektonické desky. Obdržená data mohou být využita i prakticky například v projektech geotemálních zdrojů a elektráren v příkopových strukturách.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací