Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Rekonstrukce vývoje geosystémů na Šumavě v pozdním glaciálu a v holocénu (se zaměřením na oblasti glaciálního původu a recentní geomorfologické pochody)

 

Číslo grantu:

KJB300460803

Grantová agentura:

Grantová agentura Akademie věd České republiky (GAAVČR)

Řešen v letech:

2008 - 2010

Hlavní řešitelé:

RNDr. Filip Hartvich,
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. a
Katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Spoluřešitelé:

Mgr. Klára Vočadlová
RNDr. Pavel Mentlík, PhD.
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická

Popis grantu:

Projekt je zaměřen na komplexní výzkum geosystémů na české straně Šumavy. Základní výzkum se soustřeďuje na v minulosti zaledněné části Šumavy a jejich okolí. V rámci projektu bude stav geomorfologických výzkumů těchto území posunut na srovnatelnou úroveň tak, aby bylo možné data z jednotlivých oblastí (získaná geologickým a detailním geomorfologickým výzkumem – včetně relativního a numerického datování) shrnout v hypotézu řešící charakter vývoje zalednění lokálně i celkově pro českou stranu Šumavy. V souvislosti s těmito výzkumy je pozornost zaměřena dále na periglaciální formy (kamenná moře a příbuzné tvary), jež budou zkoumány pomocí metodiky vytvořené pro tyto účely na základě studia literatury a zkušeností z předchozích výzkumů. Dále se hodláme věnovat výzkumu geomorfologicky vysoce aktivních hlubokých údolí, prořezávajících relikty zarovnaných povrchů okrajů Šumavy. Metodické cíle spočívají v dopracování postupu geomorfologické analýzy v GmIS při uplatnění systémového přístupu.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací