Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Progresivní, ekonomicky efektivní neenergetické aplikace lignitu

 

Číslo grantu:

105/05/0404

Grantová agentura:

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Řešen v letech:

2005 - 2007

Hlavní řešitelé:

Miloslav Pekař, CSc., Chemická fakulta VUT Brno

Spoluřešitelé:

Ing. Ivana Sýkorová, DrSc., ÚSMH AVČR, oddělení geochemie, Praha
Mgr. Ivan Koutník, PhD., Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, VŠB-TU Ostrava

Popis grantu:

Projekt je zaměřen na výzkum možností netypického využití lignitu jako hodnotné chemické suroviny, nikoli paliva, s minimem nutných dalších nákladů. Koncepce projektu využívá jednak jeho přirozené povrchové aktivity, jednak vysokého obsahu huminových látek. Budou prozkoumány sorpční vlastnosti přírodního lignitu, jeho povrchová reaktivita v radikálových a fotochemických procesech, využitelnost lignitu jako funkčního plniva (bio)polymerů a (bio)polymerů jako nosičů –imobilizátorů lignitu, lignitu jako podpůrného prostředku fotokatalyzátorů. Dále bude studován ekonomicky efektivní postup izolace humnových kyselin a možnosti jejich využití i dalšího zhodnocení post-extrakčního zbytku. Potenciální aplikace směřují do oblasti sorbetů, ekologie, zemědělství, půdní remediace a kondicionace, rozkladu polymerů.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací