Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Struktura a vlastnosti supramolekulárních systémů založených na jílových minerálech

 

Číslo grantu:

GA205/02/0941

Grantová agentura:

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Řešen v letech:

2002 - 2004

Hlavní řešitelé:

Prof. RNDr. Zdeněk Weiss, DrSc., Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Spoluřešitelé:

Prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc., Univerzita Karlova v Praze / Matematicko-fyzikální fakulta

Popis grantu:

Projekt je zaměřen na vývoj supramolekulárních systémů, založených na organicky modifikovaných jílech, na určení jejich struktury a na pochopení vztahů mezi jejich strukturou a vlastnostmi, které jsou rozhodující pro přípravu nových materiálů. Prováděná molekulární mechanická a dynamická simulace, pomocí systému Cerius2, v kombinaci s experimenty (rtg. difrakce. nukleární magnetická resonance, infračervená spektroskopie a mikroskopie atomárních sil) poskytuje velmi dobrý nástroj k určování struktury vyvinutých supramolekulárních systémů a pro predikci jejich vlastností. Tento přístup dovoluje výzkum relativně velké škály organicky modifikovaných jílů pro praktické aplikace v oblasti sorpce a katalýzy, v oblasti vývoje fotoluminiscenčních materiálů apolymerních jílových nanokompozitů. Výsledky strukturní analýzy a predikce vlastností zmíněných materiálů poskytnou zásadní doporučení pro jejich technologii přípravy.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací