Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Nanomateriály založené na strukturně modifikovaných jílových minerálech

 

Číslo grantu:

GA205/05/2548

Grantová agentura:

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Řešen v letech:

2005 - 2007

Hlavní řešitelé:

RNDr. Marta Valášková, CSc., Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Centrum nanotechnologií

Spoluřešitelé:

Prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc. (Univerzita Karlova v Praze / Matematicko-fyzikální fakulta)

Popis grantu:

Předmětem projektu je syntéza a charakterizace struktury a vlastností strukturně modifikovaných jílových minerálů využitelných jako sorbenty, katalyzátory, fotofunkční jednotky a nanokompozity polymer-jíl. Strukturní modifikace spočívá v několika způsobech: Především je to interkalace jílových minerálů převážně organickými hosty s eventuelní kointerkalací více druhů hostů. Tyto hostěné látky mohou navzájem reagovat, resp. polymerovat v mezivrstevním prostoru, v tzv. mezivrstevním nanoreaktoru. Mezivrstevní nanoreaktory s vhodnou látkou hosta mohou pomocí fotokatalytické reakce rozkládat některé typy škodlivých látek. Kromě interkalace a kointerkalace bude strukturní modifikace zahrnovat i úpravu povrchů jílových částic, kdy na povch silikátovévrstvy se budou roubovat (kotvit) některé typy hostů, které nemohou být interkalovány do mezivrství. Předmětem studia bude i otázka, zda pro některé typy fotofunkcí není povrchová modifikace zcela postačující. Charakterizace materiálů bude zaměřena na...

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací