Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Vliv klimatických a antropogenních faktorů na živé a neživé prostředí - Minimalizace nepříznivých dopadů interakce přírodních a technogenních faktorů na stabilitu horninového prostředí ve svrchní části kůry

 

Číslo grantu:

K3046108

Grantová agentura:

Akademie věd ČR

Řešen v letech:

2001 - 2004

Hlavní řešitelé:

Prof., Ing. Petr Martinec, CSc., Ústav geoniky AV ČR

Spoluřešitelé:

Ing. Milan Brož, CSc., ÚSMH AV ČR, oddělení seismologie

Popis grantu:

Analýza vlivu klimatických a hydrologických procesů na vývoj katastrofického porušení přirozených i umělých svahů. Vývoj metod sestavování prognostických map hodnocení oblastí geodynamických rizikových procesů s cílem zvýšení spolehlivosti prognózy nebezpečných geodynamických jevů. Vývoj metod kontrolního sledování současné aktivity nebezpečných typů svahových pohybů a metod prognozování jejich prostorového a časového vývoje. Rozbor příčin nebezpečných objemových změn jílovitých hornin, podmíněných klimatickými poměry. Zvětrávací procesy v horninových komplexech zatížených těžbou nerostných surovin. Změny složení hornin vyvolané přírodní termickou metamorfózou. Studium migrace seismických ohnisek a uvolňování seismické energie ve vztahu k pulsujícím tlakům podzemního zásobníku plynu. Hodnocení seismických účinků technických prací velkého rozsahu na okolní přírodní prostředí. Omezení škodlivých vlivů stavební, průmyslové a jiné technogenní činnosti na okolní horninové prostředí.