Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Distribuce stopových prvků a jejich mobilita ve výrazně frakcionovaných granitových systémech: Aplikace na topazové granity.

 

Číslo grantu:

HO1337/26-1

Grantová agentura:

mezinárodní projekt: Akademie věd ČR, DFG Německo

Řešen v letech:

2011 - 2012

Hlavní řešitelé:

RNDr. Miloš René, CSc., oddělení geochemie, ÚSMH AV ČR, v.v.i.

Spoluřešitelé:

Prof. Francois Holtz, Univerzita Hannover, Německo

Popis grantu:

Cílem projektu bylo studium mobility vybraných stopových prvků (Rb, Li, Cs, Sn, Nb, Ta, Zr, Hf, Ti, REE) v pozdně magmatických podmínkách, založený na studiu dobře dokumentovaných přírodních vzorků z Českého masivu. Zvláštní pozornost byla věnovaná remobilizaci vybraných stopových prvků vázaných na horninotvorné a akcesorické minerály v průběhu posledních magmatických stádií. Studium mobility bylo založeno na využití komplexu petrologických, mineralogických, geochemických a experimentálních metod. Petrologické studium se soustředilo na analýzu distribuce vybraných stopových prvků (zejména Nb, Ta, Zr, Hf, Sn a Ti) v akcesorických minerálech topazových granitů. Cílem experimentálního studia bylo získání kvantitativních dat o distribuci vybraných stopových prvků mezi taveninou a fluidní fází ze zvláštním zaměřením na úlohu fluoru, případně chloru. Získaná data budou využita pro vytvoření souhrnného modelu mobilizace stopových prvků v pozdně magmatických fázích vývoje topazových granitů.