Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Hodnocení rizika vzniku svahových deformací v urbanizovaných oblastech Vnějších Západních Karpat, Česká republika

 

Číslo grantu:

GP205/09/P383- Program GP - Postdoktorandské granty (1998-....)

Grantová agentura:

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Řešen v letech:

2009 - 2011

Hlavní řešitelé:

RNDr. Jan Klimeš, Ph.D.,
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.
 

Popis grantu:

Svahové deformace již opakovaně způsobily v oblasti Vnějších Západních Karpat četné škody (sesuvné události 1997, 2006) a v důsledku omezujících podmínek pro výstavbu ovlivňují i celkový rozvoj oblasti. Opakování nebezpečných sesuvných událostí a jimi způsobených škod je v důsledku předpokládaného vývoje klimatu možné očekávat i v budoucnu. Zároveň může i ekonomický rozvoj oblasti znamenat zvýšení potenciálních škod způsobených svahovými deformacemi a tedy i míry rizika jejich vzniku. Přesto je věnována jen velmi malá pozornost studiu vztahů přírodního prostředí a společnosti včetně jejich předpokládaných změn. Tento projekt si klade za cíl podrobně zhodnotit sesuvné nebezpečí a riziko vzniku svahových deformací na území města Zlína a v jeho okolí. Toto hodnocení bude provedeno na základě co možná nejvíce kompletních historických informací o místě, typu a četnosti vzniku svahových deformací, jimi způsobených škod a zranitelnosti ohrožených objektů. Pozornost bude věnována vlivu plánovaného

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací