Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Biomarkery a petrografické parametry: vztah mezi nimi a hranice jejich vypovídací schopnosti.

 

Číslo grantu:

GA13-18482S

Grantová agentura:

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Řešen v letech:

2013 - 2015

Hlavní řešitelé:

Mgr. Martina Havelcová, Ph.D.,
Mgr. Alexandra Špaldoňová, Ph.D.,
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.
 

Popis grantu:

Navrhovaný projekt se zabývá doposud neřešeným problémem vztahu mezi biomarkery, uhelnými macerály a prouhelněním v určitých podmínkách sedimentačního prostředí. Na základě našich stávajících zkušeností je potřeba řešit otázku, které organické sloučeniny jsou kompatibilní s původním rostlinným materiálem macerálů huminitu, vitrinitu, liptinitu a inertinitu, a s procesy rozkladu mikroorganismy. Cílem projektu je zjistit, kde je hranice ve stupni prouhelnění, vyjádřeného světelnou odrazností a intenzitou fluorescence, do které lze využít geochemickou analýzu k určení specifických terpenoidních biomarkerů, a zda existují biomarkery typické pro základní fáze prouhelnění: humifikace, gelifikace, bituminizace. Pro studium budou vybrány vzorky rašeliny, uhlí nízkého až vysokého prouhelnění včetně antracitů, u nichž budou stanoveny chemické a petrografické parametry.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací