Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Hodnocení geologických rizik ohrožujících památkové objekty ČR, tvořících krajinné dominanty

 

Číslo grantu:

205/03/0335

Grantová agentura:

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Řešen v letech:

2003 - 2005

Hlavní řešitelé:

RNDr. Jan Marek, CSc., Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

Spoluřešitelé:

Doc. Ing. Jan Rybář, CSc., oddělení inženýrské geologie a geofaktorů, ÚSMH AV ČR
Ing. Svatoslav Chamra, CSc., ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra geotechniky

Popis grantu:

Značná část stavebně historických památek v ČR je po dlouhém období minulého režimu ve stavu, který vyžaduje nebo si brzy vyžádá podstatné opravy až celkové rekonstrukce. Aby úsilí a prostředky byly vynakládány účelně, je především nutno inženýrskogeologicky posoudit vliv různých geologických činitelů a rizik na základové poměry objektů, včetně stabilitních poruch a důsledků těžby nerostných surovin v okolí. Jako prioritní se jeví potřeba posoudit ohroženost skalních útvarů v podloží hradů a zámků na návrších či hranách svahů, kde tvoří výrazné dominanty krajiny. Účelem je vypracovat metodiku posuzování na objektech, kde již v minulosti proběhly základní výzkumné práce nebo jsou výsledky dlouhodobého režimního sledování. Ta bude moci být využita pro posuzování a návrhy sanací dalších památkových objektů, na nichž se budou muset podílet kromě resortu kultury i další resorty a instituce.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací