Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Neotektonika v předpolí Alp a Karpat

 

Číslo grantu:

7AMB13AT023
Program 7A - Šestý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technický rozvoj a demonstrační činnosti (2007-2017)

Grantová agentura:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Řešen v letech:

2013 - 2014

Hlavní řešitelé:

RNDr. Petra Štěpančíková, Ph.D.,
ÚSMH AV ČR v.v.i.

Spoluřešitelé:

Mgr. Pavel Roštínský, Ph.D.,
Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.
Mgr. Petr Špaček, Ph.D.,
Masarykova univerzita (Přírodovědecká fakulta)

Popis grantu:

Projekt je zaměřen na analýzu aktivních zlomů a získání souhrnného obrazu kvartérní deformace v Alpsko-karpatském předpolí a Českém masívu.Spolupráce mezi geovědními výzkumnými skupinami pracujícími na různých zlomových systémech by měla přinést příležitost pro a) výměnu technických a metodických expertýz, b) vzájemnou logistickou podporu při geomorfologickém mapování a paleoseismologickém trenchingu, c)začlenění výsledků do regionálního geodynamického modelu aktivní deformace v Alpsko-karpatském předpolí.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací