Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Systém aktivního záchytu polutantů srážkových vod jako řešení pro nároky ČSN 759010 a TNV 759011

 

Číslo grantu:

TA04020432 (Program ALFA)

Grantová agentura:

Technologická agentura ČR

Řešen v letech:

2015 - 2017

Hlavní řešitelé:

RNDr. Pavel Špaček,
CHEMCOMEX Praha, a.s.

Spoluřešitelé:

Mgr. Martina Havelcová Ph.D.,
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.
Ing. Jiří Hendrych Ph.D.,
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Popis grantu:

Srážkové vody a jejich kvalita mají dva významné vlivy na životní prostředí. V prvé řadě srážková voda uzavírá cyklus regulace hladiny podzemní vody a je jejím významným dodavatelem, ve druhém aspektu je srážková voda vektorem, který zodpovídá za vstup široké škály látek (nežádoucí nevyjímaje) do prostředí. V současnosti existuje metodický přístup a technické opatření, které usměrňuje způsoby nakládání se srážkovými vodami v rámci nové výstavby. V těchto dokumentech jsou konkrétní doporučení, co a jakým způsobem má být koncipováno v rámci řešení usměrnění a vsaku srážkových vod. Na tomto půdorysu byla identifikována příležitost zaplnit nesaturované místo produkty, jejichž aplikací dochází k záchytu kontaminantů před vstupem srážkových vod do systému vod podzemních. Cílem projektu je vyvinout technické řešení, jehož naplněním by mělo být dosaženo výše popsaného účelu. Jedná se o aktivní systémy umístěné v horninovém prostředí, jimiž je protékán usměrněný proud srážkové vody. Primární koncept zohledňuje chemicko-fyzikální aspekty, nicméně součástí projektu je i řešení na biologické bázi, které se buď stane autonomním systémem nebo bude použito za účelem kombinace, popř. převládne řešení nebiologické. Logiku projektu zdůrazňuje experimentální vývoj na testovacím polygonu a pak také metodicko-technické řešení obměny náplní.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací