Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Model mobilizace a geochemické cykly potenciálně nebezpečných prvků a organických látek ve vyhořelých uhelných haldách

 

Číslo grantu:

15-11674S, Program GA - Standardní projekty (1993-…)

Grantová agentura:

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Řešen v letech:

2015 - 2017

Hlavní řešitelé:

Doc. RNDr. Bohdan Kříbek DrSc.,
Česká geologická služba

Spoluřešitelé:

Ing. Ivana Sýkorová DrSc.,
RNDr. Petra Matysová, Ph.D.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.
Člen řešitelského týmu:
Ing. Olga Bičáková Ph.D.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Popis grantu:

Experimentální modelování procesu hoření uhelných hald a stanovení volatility potenciálně nebezpečných prvků a organických pyrolyzátů – stanovení vazby prvků a organických pyrolyzátů na anorganické a organické fáze vyhořelých hald – srovnání geochemie a petrografie nevyhořelých a vyhořelých hald – vliv zvětrávacích procesů a dešťových vod na vymývání prvků z hořelých hald – zhodnocení vlivu spontánní revegetace a humusu na stabilizaci prvků – zhodnocení kontaminace povrchových vod a řečištní sedimenů v okolí hald – geochemické modelování disperse a ředění aniontů a kationtů v říční vodě – sorbce chemických spécií na řečištní sedimenty – vytvoření konceptuálního modelu migrace chemických prvků a organických polutantů ve vyhořelých haldách – posouzení vlivu potenciálně nebezpečných prvků a produktů pyrolýzy organické hmoty na životní prostředí v dlouhodobé perspektivě.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací