Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Řešení stability tunelové čelby Analýzou transformačního pole a Konceptu odlišných stavů

 

Číslo grantu:

103/03/0483

Grantová agentura:

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Řešen v letech:

2003 - 2005

Hlavní řešitelé:

Petr Procházka, ČVUT V Praze, Fakulty stavební

Spoluřešitelé:

Kamila Weiglová, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav geotechniky
Ivan Kameníček, INSET s.r.o., Praha
Jiřina Trčková, oddělwní seismologie, ÚSMH AV ČR, v.v.i.

Popis grantu:

Vlastní napětí a vlastní deformace, které hrají důležitou roli v mnoha oblastech aplikované mechaniky, mohou representovat plastické deformace, nebo relaxační napětí, a mohou sloužit jako volné návrhové parametry pro zpřesnění vlastností numerických modelů v tom smyslu, že vypočítané hodnoty jsou co možná nejblíže skutečným hodnotám z reálného stavu. Rozumnou shodu mezi těmito veličinami při porovnání měřených a vypočítaných hodnot lze dosáhnout zformulováním speciální variační formulace, která vychází z minima variance rozdílů měřených a vypočítaných hodnot. S využitím metody transformačního pole (TFA), která byla navržena Dvorakem & Procházkou, problém vede na systém lineárních rovnic. V řešeném grantu bude užit mnohem obecnější výchozí stav založený na konceptu odlišných stavů (DSC) navržený prof. Desai popisující nelineární chování horninového materiálu. Tento koncept uvažuje plasické a viskoplastické chování a porušení materiálu. Doladěním počátečního stavu vlastními deformacemi získanými z měření in situ a na fyzikálních modelech vede k tomu, že numerické modely lépe odpovídají skutečnosti.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací