Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Multidisciplinární geofyzikální průzkum při studiu forem reliéfu

 

Číslo grantu:

GAUK862213

Grantová agentura:

Grantová agentura Univerzity Karlovy

Řešen v letech:

2013 - 2015

Hlavní řešitelé:

RNDr. Petr Tábořík, Ph.D.

Spoluřešitelé:

Mgr. Jakub Stemberk, RNDr. Petra Štěpančíková Ph.D., doc. RNDr. Tomáš Fischer Ph.D.

Popis grantu:

Využití geofyzikálních metod v základním i aplikovaném výzkumu se s rozvojem přístrojové a výpočetní techniky stává stále dostupnější a zahrnuje také aplikace v geovědních disciplínách jako je např. geomorfologie. Geomorfologie, multidisciplinární vědní obor zabývající se studiem tvarů reliéfu, je dnes zaměřena nejen na tvary samotné, ale zejména na procesy formující reliéf, tedy jeho genezi. Metody geofyzikálního průzkumu potom nabízejí neinvazivní a nedestruktivní způsob získávání informací o situaci a podmínkách pod zemským povrchem. Užití multidisciplinárního geofyzikálního průzkumu a vzájemné porovnání výsledků jednotlivých geofyzikálních metod potom přináší verifikaci a zpřesnění výsledků. Zároveň také pomáhá stanovit míru vhodnosti dané geofyzikální metody při řešení specifické geomorfologické problematiky. Předkládaný projekt je zaměřen právě na aplikaci multidisciplinárního geofyzikálního průzkumu na lokalitách, které jsou modelovány specifickým dominantním geomorfologickým procesem. Jedná se zejména o aplikace v územích významně ovlivňovaných aktivní tektonikou, svahovými procesy (deformacemi), fluviálními procesy (např. pohyb štěrků při povodních). Výsledky výzkumů v rámci předkládaného projektu přinesou odpovědi na otázky i) dynamiky změn reliéfu v závislosti na studovaných procesech (aktivní tektonika, svahové a fluviální procesy), ii) vhodnosti použití jednotlivých geofyzikálních metod při řešení dané geomorfologické problematiky, iii) přínosu multidisciplinárního geofyzikálního měření v geomorfologii. Projekt rovněž přináší mezioborou spolupráci v rámci Univezity Karlovy a s dalšími geovědními institucemi.

Spolupráce:

Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (ÚHIGUG) PřF UK, Katedra fyzické geografie a geoekologie (KFGG) PřF UK