Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Gradiometrie v seismickém monitorování

 

Číslo grantu:

GA15-02363S, Program GA - Standardní projekty (1993-…)

Grantová agentura:

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Řešen v letech:

2015 - 2017

Hlavní řešitelé:

RNDr. Johana Brokešová, CSc.
Univerzita Karlova v Praze / Matematicko-fyzikální fakulta

Spoluřešitelé:

RNDr. Jiří Málek, Ph.D.,
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i

Popis grantu:

Seismické prostorové gradienty a rotační pohyby generované mělkými lokálními zemětřeseními budou studovány jak teoreticky, tak analýzou reálných měřených dat. Měření budou prováděna ve vybraných lokalitách speciálního významu. Dlouhodobá měření jsou plánována v oblastech charakterizovaných téměř kontinuální přirozenou seismicitou (seismické roje v západních Čechách, a tektonická zemětřesení v Korintském zálivu). Hlavním cílem je určovat zdánlivé fázové rychlosti včetně jejich disperzivních vlastností a určit podpovrchové rychlostní gradienty na základě rotačních složek seismických vln v malých epicentrálních vzdálenostech, kde nebyla tato problematika dosud systematicky studována. V obou lokalitách budou umístěny šestisložkové seismické senzory (Rotafony), které budou použity společně se seismickými skupinovými stanicemi, stálými nebo dočasnými, což umožní určit rotační pohyby a prostorové gradienty dvěma nezávislými metodami. Kombinací těchto dvou přístupů dosáhneme také podstatného rozšíření frekvenčního pásma.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací