Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Vývoj a komplexní preklinické testování nových kompozitních materiálů pro kostní chirurgii

 

Číslo grantu:

NV15-25813A - Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 – 2022

Grantová agentura:

Ministerstvo zdravotnictví (MZ)

Řešen v letech:

2015 - 2018

Hlavní řešitelé:

RNDr. Marie Hubálek Kalbáčová, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze / 1. lékařská fakulta

Spoluřešitelé:

Ing. Karel Balík, CSc.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.
MVDr. Štefan Juhás, Ph.D.
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

Popis grantu:

Cílem tohoto projektu jsou in vitro a in vivo hodnocení nově připravených a charakterizovaných nanokompozitních nosičů se strukturními a mechanickými vlastnostmi optimálními pro osazování mesenchymálními kmenovými buňkami (MSC). Jejich navrhované složení bude kombinovat výhody biodegradabilních alifatických polyesterů ve formě nanovláken, přírodního kolagenu jako matrice, a přírodního kalcium fosfátu ve formě nanočástic, to vše doplněno hyaluronanem sodným. Proces přípravy bude optimalizován s cílem dosažení homogenně porézní mikrostruktury se vzájemně propojenými póry s nano/mikro strukturovaným povrchem, s vhodnými mechanickými vlastnostmi a řízenou dobou biodegradace a to vše s ohledem na získání optimálního systému pro osazování MSC. Výsledky získané pomocí testů in vitro budou využity v testech in vivo na modelu miniaturních prasat.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací