Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Tektonická aktivita západní části oherského riftu od pozdního kenozoika do současnosti

 

Číslo grantu:

GC16-10116J - Mezinárodní projekty

Grantová agentura:

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Řešen v letech:

2016 - 2019

Hlavní řešitelé:

doc. RNDr. Tomáš Fisher Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

Spoluřešitelé:

RNDr. Petra Štěpančíkova Ph.D.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.
Prof. Jonas Kley, Dr.
Univerzita v Göttingenu

Popis grantu:

Projekt je zaměřen na hodnocení pozdně-kenozoické až současné tektonické aktivity západní části Oherského riftu, která se vyznačuje kvartérním vulkanismem, současnou seismicitou a výrony CO2. Mariánsko-lázeňský zlom ohraničující Chebskou pánev na východě je morfologicky velmi výrazná struktura západní části Českého masivu. Zdejší seismická aktivita nepřesahuje magnitudo 5, předběžně paleoseismické výzkumy ale ukazují na možný výzkytvětších zemětřesení (Mw 6+)na zlom u během holocénu. Kvartérní aktivita zlomu bude zkoumána metodami tektonické geomorfologie a paleoseismologie zaměřené na stanovení kinematiky pohybů a jejich charakteru. Jednotlivé fáze vývoje budou dále studoványpomocí metod strukturní gelogie, termochoronologie a aplikované geofyziky. Současná tektonická stavba bude odvozena s pomocí zpřesněné loklaizace ohnisek z celé oblasti a fokálníchmechanismů, které budou použity pro určení směrů současného napětí. Jako další projev současné aktivity bude zkoumána laterální závislost časového průběhu výstupu CO2, který se patrně podílí na vzniku seismicity.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Materiály ke stažení:

GAČR - Vyhlášení výsledků veřejné soutěže