Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Fundamentální aspekty částečné pyrolýzy hybridních kompozitů s polysiloxanovými matricovými prekurzory

 

Číslo grantu:

17-12546S, Standardní projekty

Grantová agentura:

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Řešen v letech:

2017 - 2020

Hlavní řešitelé:

Ing. Martin Černý, Ph.D.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i

Spoluřešitelé:

Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D.
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.

Popis grantu:

Navrhovaný projekt si klade za cíl vysvětlit změny, ke kterým dochází v průběhu teplotně indukované přeměny aromatických a alifatických siloxanových pryskyřic na oxykarbid křemíku SiOC. Předmětem zkoumání budou především prekurzory SiOC nacházející se v přechodovém stavu mezi organo-křemičitým polymerem a anorganickým materiálem. Dále bude sledován vliv stupně pyrolýzy na adhezi mezi organo-křemičitou matricí a silikátovými (čedičovými a skleněnými) vlákny v kompozitech z částečně pyrolyzovaných SiOC prekurzorů, s cílem zlepšení vlastností kompozitů. Vývoj nových materiálů bude zaměřen na zvýšenou stabilitu hybridních kompozitních systémů při dlouhodobé teplotní expozici při zachování mechanické odolnosti. Pro dosažení tohoto cíle bude využito, kromě výše popsaného porozumění probíhajícím dějům, také zdokonalení povrchové vrstvy. Významným dílčím cílem bude inimalizace smršťování pyrolyzovaných prekurzorů SiOC, a sice cestou zabudování mikro- resp. submikro-práškového plniva SiOC, a jemu příbuzných SiC a SiO2 před samotnou pyrolýzou.í.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Materiály ke stažení:

Seznam úspěšných projektů 2017