Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Fyzikální vlastnosti skel pro aplikaci v infračervené oblasti či v paměťových zařízeních

 

Číslo grantu:

8X17038 - Program pro financování projektů mnohostranné vědeckotechnické spolupráce v Podunajském regionu

Grantová agentura:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Řešen v letech:

2017 - 2018

Hlavní řešitelé:

Ing. Petr Kostka, Ph.D.,
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.

Spoluřešitelé:

doc.Ing. Marián Kubliha, Ph.D.,
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Prof. Svetlana Lukic-Petrovic, Ph.D.,
Přírodovědecká fakulta Univerzity Novi Sad, katedra fyziky

Popis grantu:

Projekt je zaměřený na podporu spolupráce medzi slovenským, českým a srbským partnerem v oblasti přípravy a testování fyzikálních vlastností speciálních skel určených pro aplikaci v infračervené oblasti spektra a paměťových zařízeních. Po odborné stránce se jedná o studium příčin vzniku změn ve struktuře skel. Změny ve struktuře se obvykle projevují vznikem vakancí, nových složek a fází, které můžeme pozorovat různým způsobem. V případě uvedených látek se strukturní změny můžou odrazit v pozorovatelné změně fyzikálních vlastností (hlavně optických a elektrických). Projekt umožní spolupracovat při vyšetřování charakteru procesů probíhajících v nekrystalických strukturách pomocí různých experimentálních metodik založených na bázy IR a UV-VIS spektrometrie, dielektrické spektrometrie a termické analýzy apod. Cílem projektu je hledat možných korelací mezi výsledky uvedených metod a navrhování modelů pro opis různých procesů v nekrystalických struktúrách.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Odkaz na web projektu:

Web projektu